Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Do Czytelników NG słów kilka…

Rozpoczęły się piłkarskie Mistrzostwa świata w Ro­sji. Prawdziwa uczta dla miłośników tej dyscypliny. I w Polsce apetyty wzrosły podsycane dość skutecz­nie przez media. Życzę drużynie jak najlepiej, ale po tym co zaprezentowała w meczu towarzyskim z Chile, a jedno­cześnie pamiętając nasze kunktator­stwo na Mistrzo­stwach Europy, gdzie losowanie da­ło nam szansę na finał, to mam raczej umiarkowany optymizm. Obym się mylił…

Zachęcam Czytelników do wsparcia swoimi datkami akcji odbudowy pomnika grobowego gen. J. Hauke Bosaka. W 100-lecie odrodzenia Ojczy­zny byłby to znamienny gest symbolizujący poczu­cie naszej wspólnoty narodowej. Gratuluję Komitetowi Hauke Bosaka i Stowarzyszeniu Polskiemu w Genewie jak­że wspaniałej akcji ratowania tej cząstki naszej pa­mięci narodowej.

Czy Europa zaczyna wreszcie dostrzegać beztros­kość i krótkowzroczność urzędaso-polityków w Bru­kseli w kwestii polityki imigracyjnej i budzi się z letar­gu autodestrukcji? Jeśli nawet, to i tak wyrządzono olbrzymie szkody zarówno tym, w których imieniu i bez ich zgody zaproszono setki tysięcy przyby­szów z Afryki, jak i tym zaproszonym, którym na siłę teraz próbuję się znaleźć dom, w którym nikt ich nie chce witać. O ile wielcy tej Unii jeszcze śmieszyli głupotą świadczącą o nieobecności w teraźniejszym, real­nym świecie można się było bawić, dzisiaj trudno, bo trudno się śmiać z kogoś kto bardziej przypomi­na pacjenta psychiatryka.

Zmienia się proporcja tych, których jeszcze spoty­kamy i tych, których już tylko możemy odwiedzić na ich miejscu odpoczywania… Benedykt Drewnowski, z którym tak mocno związane jest Muzeum Kościu­szki w Solurze, jest – był i pozostanie częścią tego Muzeum. I jego małżonka… która tak szybko za nim podążyła. Dla rodziny to dramat ale… chyba jest coś warte pochylenia czoła, gdy ta druga postać przekracza Styks by być znowu razem…

I odejście Pan Marii… w ogóle się z tym nie liczyłem. Aksjomatycznie założyłem, że bę­dzie żyć długo, bo takie fantastyczne posta­cie muszą żyć bardzo długo. Dopiero moja Elżbieta uświadomiła mi, że dla Pani Marii wydanie jej książki w języku polskim było potwornym obciążeniem z jednej strony i jednocześnie olbrzymim motywatorem z drugiej. W momencie, gdy była już przeko­nana, że książka zostanie wydana – uznała  swoją misję za spełnioną i poczuła się wol­ną…, więc odeszła ku wolności – na poletko Pana Boga….

Formuła Naszej Gazetki wyczerpuje się…  Mniej chętnych do pisania, mnie chętnych do prenumeraty. Stara emigracja, dla której NG była częścią codzienności powoli wy­miera, dla nowej wystar­czają chaty, sms, nie mają czasu na idee…

 Rok 2019 będzie rokiem za­kończenia wer­sji drukowanej NG. Czy w to miejsce pojawi NG – wysyłana mailowo w formacie pdf? Dzisiaj nie jes­tem w stanie na to odpowie­dzieć, bo to zależy od Was dro­dzy Czytel­nicy

Wasz Redaktor.

Filary Europy

Nasz kontynent jest polem ścierania się odmiennych cywilizacji, kultur narodowych i tra­dycji. Tak było od wieków. Problem tożsamości europejskiej nabrał szczególnego znacze­nia w ostatnich latach. Dlatego warto zwrócić uwagę na specyfikę zachodniej cywilizacji określaną również mianem łacińskiej. Składa się z trzech filarów. Pierwszym – w sensie chronologicznym – jest kultura grecka. To jej zawdzięczamy pojęcie […]

“Szwajcarska demokracja szansą dla Polski?”…

W kwietniu 2018 roku nakładem wydawnictwa Polsko-Amery­kańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicz­nego (PAFERE) ukazała się książka autorstwa profesora Mirosława Matyi pod tytułem “Szwajcarska demokracja szansą dla Polski?“. Z tej okazji w portalu Polish Ex­press w Londynie, opublikowany zo­stał wywiad praso­wy z jej Autorem. Oto treść tego wywiadu: Redakcja: Panie Profesorze, na czym polega “demokratyczny fenomen” […]

Mienie bezspadkowe?

Stosunki polsko-żydowskie trudno pomijać milczeniem. To temat ciągle aktualny. O je­go istnieniu przypomniano po raz kolejny w kwietniu tego roku, kiedy Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił JUST Act (ustawa Senatu nr 447). Na początku maja podpisał ją prezydent Donald Trump. W oparciu o nią rząd Stanów Zjednoczonych posiada pod­stawę prawną do wywierania nacisków na inne kraje, gdyby […]

Z DZIEJÓW WOLNOŚCI I NIEWOLI NARODU POLSKIEGO

(W Rocznicę Stulecia Odrodzenia Niepodległości: 1918-2018) Losy Narodu Polskiego wiodły szlakami zwycięstw i upadków. Od czasów powstania struktur państwowych, po dzień dzisiejszy upłynęło z górą 1050 lat. Okres ten obejmuje 880 lat niepodległości, reszta to lata niewoli Narodu lub jego uzależnienia od obcych państw. Spójrzmy bliżej na te sytuacje losowe Narodu Polskiego. Ostateczne ukształtowanie niezawisłej […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski