Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Do Czytelników NG słów kilka…

Generalne wyniki wyborów 2019 do Sejmu RP.  PIS – 43,59%; KO (PO, .N IPL, Zieloni) 27,40%; SLD – 12,56%; PSL – 8,55%; KONFEDERACJA – 6,81%.

A w Szwajcarii? KO (PO, .N IPL, Zieloni) – 44,82%; SLD – 23,72%; PIS – 16,46%; KONFEDERACJA – 11,00%; PSL – 4,01%.. I tak od lat – ci, którzy w kraju przegrywają, tutaj otrzymują laury zwycięzców. To taki wirtualny świat naszej zawsze zadowolonej z siebie helweckiej Polonii. Mógłby szo­kować wynik SLD, wszak, większość starszej Polo­nii to ucieczko­wicze z PRL – „systemu dobrobytu”, ale sporo gło­sów oddała młoda emigracja zarobko­wa, a ci jak wskazują badania nie mają pojęcia czym była komu­nistyczna Polska, ani co wydarzyło się 13 grudnia 1981 r. Stąd szok mija…

Niedawno czołowy polityk lewicy p. B żalił się Bruk­seli, iż w Polsce jest homofobia i że to wina rządu. Oczywiście większość polityków opozycji w Polsce poparła tę tezę. Szwajcaria słynie z olbrzymiej tole­rancji, to w Zurychu odbywają się jedne z najwięk­szych w Eu­ropie „Parady równości”, co akuratnie ma więcej wspólnego z helweckim pragmatyzmem i umiejęt­nością zarabiania pieniędzy. Niedawno pra­sa poda­ła, że w mieście nad Limmatem dwóch pa­nów „ko­chających inaczej” balując w barze przezna­czonym dla osób o podobnych prefe­ren­cjach, pos­tanowiło odpocząć na zewnątrz na ławce nie prze­stając afiszować przed światem swojej wzajemnej atencji, co nie spodobało się grupie młodych ludzi. Niestety dla wspomnianej pary skończyło się to po­bytem w szpita­lu. Komentarz prasy był jednoznacz­ny – skoro przeciętnie 2 razy w tygodniu dochodzi do agresji przeciw homoseksualistom, lesbijkom i transwesty­tom, to oznacza, że społeczeństwo po­trzebuje wię­kszej edukacji. Nikomu nie przyszłoby do głowy, a tym bardziej żadnemu politykowi, aby winą obarczać rząd w Bernie, bo ktoś wysuwający taką tezę uznany by został, za postać, której bliżej do za­kładu psychiatrycznego niż parlamentu.

Z podziwem i uznaniem czytam rozważania prof. Mirosława Matyji na temat demokracji i po­trzeby systemowych zmian w Polsce.  I w większości zgadzam się z wywodami Pro­fe­sora. A jednak mam i obawy co do zdol­noś­ci przeprowadzenia takich zmian. Bo o ile społeczeństwo wielokrotnie pokazało, że potrafi być odpowiedzialne i obywatelskie, o tyle większość tzw. elit politycznych nie ma pojęcia, co ta obywatelskość oznacza. Panu prof. Matyji gratuluję uhonorowania Krzy­żem Komandorskim z Gwiazdą Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika.

Minęła 20 rocznica śmierci Tadeusza Wojnarskiego. Dużo zmieniło się w tym czasie, nie zawsze na lepsze, ale pamięć o tej po­staci, tym społeczniku, który tak wiele czynił dla szwajcarskiej Polonii trwa wśród nas, tych, którzy Go znali. Tym bardziej cieszę się z sukcesów Tadeusza Wojnarskiego ju­niora, który tak skutecznie propaguje życio­rys Ojca. To się Mu w pełni należy.

 

Radosnych i Rodzinnych  Świąt Bożego Narodzenia, Zdrowia i Spokoju Ducha w A.D. 2020, życzy Wam z głębi serca –

                                 Wasz Redaktor

UPAMIĘTNIENIE ROCZNICY STULECIA w GENEWIE

Po wyzwoleniu Narodu Polskiego, w 1918 r., z pod przeszło wiekowej niewoli, nastąpiła w 1919 r. odbudowa państwowości suwerennej Rzeczypospolitej. Był to nade wszy­stko owoc ofiarnych niezwykle walk i działań kilku kolejnych pokoleń w Kraju i na obczyźnie. Tegoroczne obchody upamiętniające stulecie tego doniosłego wydarzenia w dziejach Polski uświadamiały potrzebę zachowania poczucia duchowych wartości Narodu […]

ODŻYŁA Z WOLI NARODU

(Odczyt na Stulecie Odbudowy Państwa Polskiego, Genewa, 10 listopada 2019 r.) Wystawiliśmy sobie świadectwo dojrzałości politycznej, Stwierdzili stanowczo, że gdy o żywotne sprawy   i dobro Narodu idzie jesteśmy zdolni do jedności i zgody. I.J. Paderewski (Wystąpienie na spotkaniu z członkami Komisji Międzysojuszniczej, W-wa 29.03.1919) I. W zeszłym roku obchodziliśmy stuletnią rocznicę odzyskania niepodległości przez Naród […]

NIE ZGINIE POLSKA…

lecz żyć będzie po wieki wieków (,,,). Te znamienne słowa, pełne wiary i otuchy wyraził Ignacy Paderewski w swym przemówieniu wygłoszonym przed Radą Narodową R.P, w Paryżu w styczniu 1940 r. Przeżywał wówczas Wielki Polski Patriota, z głęboką boleścią w sercu, wrześniową tragedię 1939 r. W istocie, przed 80 laty, po 20-stu latach istnienia, odrodzone […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski