Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Do Czytelników NG słów kilka…


Oglądając w Polsce to awanturnictwo partyjniackie, to augiaszowe wymieszanie świata polityki, sfery sa­morządów i schizofreniczności mediów, które chyba naprawdę uwierzyły, że są czwartą władzą, mo­gło by się wydawać, że już nic nie jest w stanie zaszo­kować. A jednak. Na www.gdansk.pl – oficjalnym po­rtalu miasta uka­zała się informacja, że 1 września odbę­dzie się „»marsz życia«, czyli radosny pochód”, oraz pod Bramę Zieloną, „koncert, tańce i wspólne świętowanie“. Radosny marsz i świętowanie dnia 1 września ?… To jakby Francuzi chcieli radośnie świętować Waterloo. Na szczęście wpis ten zastą­piono in­nym, ale niesmak pozostał.

Na tegoroczne obchody 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej przybyło 40 delegacji. Oficjalne po­ranne uroczystości odbyły się w Wieluniu i na Wes­terplatte. Centralne obchody, podczas których prze­mawiali prezydenci Polski Niemiec oraz wiceprezy­dent USA odbyły się w Warszawie.

Przy okazji tej rocznicy opozycja nadinterpretując ciąg zdarzeń, poddała w wątpliwość stan sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Więc może trochę historii i o jej zniekształcaniu.

Od lat zaczęły umacniać się w Euro­pie trzy główne narra­cje: izraelska – ofiarami wojny byli tylko Żydzi, nie­miecka – 2 wojnę św. i zbrodni ludobójstwa w niej dokonali jacyś naziści i rosyjska – druga wojna światowa zaczęła się w czerwcu 1941, więc nie było ani 17 września, ani nie było Katynia. A to że Polska straciła największą liczbę swoich obywateli (ponad 200 osób na 1000 mieszkańców) to już drobiazg. Poprzednie rządy – także obecnej opozycji nie robiły nic by ten proces pisania historii na nowo zahamo­wać. Dopiero obecny rząd PIS-u przeciwstawił się, co już zaczyna przynosić efekty.

Jak skuteczne były związki z Francją i Anglią poka­zał wrzesień 1939 r. gdy sojusznicy – zamiast bomb na pozycje niemieckie – zarzucali ich ulotkami. W 1943 r. dołożyli zdradą nas w Teheranie, by dokoń­czyć tę ”trwałą i wierną przyjaźń” w 1945 roku Jałtą i wyjątkowo podłym zakazem uczestnictwa Polskiej Armii w paradzie zwycięstwa w Londynie.

Więc skoro takie sojusze przerabialiśmy z żałosnym skutkiem, czas najwyższy było poszukać innych sojuszników do pierwsze­go miejsca. Zdecydowanie bardziej wiary­godnym od Premiera Winstona Churchilla  był dla mnie Prezydent Ronald Regan. Ten pierwszy grał polską kartą i okłamywał nas, ten drugi zrealizował ostrzeżenia w stosun­ku do tych co nie potrafili wynieść się z Pol­ski od czasów wojny i wraz z naszym Pa­pieżem Janem Pawłem II istotnie pomógł obalić system komunistyczny w Europie.

Co do demokracji to choć czas najwyższy był do niej już dorosnąć, niestety nie odro­biliśmy tej lekcji. Gardłowanie i napuszcza­nie zagra­nicy na własny kraj to zwykłe łaj­dactwo, a nie wykonywanie demokracji, z którą nie ma to nic wspólnego. Demokracja to świadomość słów i odpowiedzialność za nie. To odpowiedzialność za swoje czyny i działania jako posła, senatora, samorzą­dowca – każdego z nas, wobec Narodu, wo­bec Ojczyzny, naszej Ojczyzny

Jak łatwo zapomnieliśmy o ZOMO, ”ścież­kach zdrowia”, tysiącach wygnanych z kraju i pragnieniu wypowiadania słów na głos…

                                 Wasz Redaktor

Magiczny trójkąt

Demokracja oddolna w Polsce  Demokracja oddolna – do niedawna nieznane zjawisko w naszych warunkach politycznych – staje się w Polsce popularna. Kolejne ugrupowania polityczne, np. Kukiz15/ PSL, 1Polska czy Jedność Narodu wprowadziły do swoich programów przedwyborczych instrumenty oddolnego sterowania państwem. Czy politycy wiedzą, co w ogóle propagują i na jakich podstawach prawnych się opierają? I […]

Tęczowe chmury nad Polską

Ostatnie miesiące to kolejne odsłony pełzającej rewolucji. Niezmordowani obrońcy „równości” podjęli kolejne boje. Zapewne nie ostatnie. Najpierw pewna pani stworzyła dzieło (wielkość artystyczna Mony Lizy to przy nim kicz), czyli wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej z aureolą tęczową. Plakaty i nalepki pojawiły się w Płocku wokół jed­nego z kościołów i na koszach na śmieci oraz przenośnych […]

W KRĘGU POLSKICH ROCZNIC

Bieżący rok 2019 obfituje w wiele rocznicowych wydarzeń związanych z życiem Kraju i Narodu. Są to wydarzenia z dalszej i bliższej przeszłości upamiętniające zdarzenia do odzyskania niepodległości, tragedie i cierpienia Narodu, odrodzenie Rzeczypospolitej i odzyskanie jej stanowiska na szczeblu międzynarodowym wśród innych państw su­werennych. W tym względzie wymieńmy tu “okrągłe” względnie “półokrągłe” rocznice, jak: 225-tą […]

TRZECIOMAJOWE OBCHODY W GENEWIE

3 Maja pozostaje stale w pamięci wszystkich Polaków, jako dzień uchwalenia pierwszej Konstytucji Rzeczypospolitej (1791 r.). Od tego pamiętnego w dziejach Ojczyzny wydarzenia mija dziś 228 lat. Po raz pierwszy było ono uroczyście obchodzone już w roku następnym po uchwaleniu Kon­stytucji (1792 r.). Ale niemal jednocześnie nastąpiła zbrojna agresja na Rzeczpospolitą ze strony carskiej Rosji. […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski