Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Do Czytelników NG słów kilka…

Nie sądziłem, że dożyję czasów, gdy pojęcia ustalo­ne i jasno brzmiące zaczną być traktowane zamien­nie. Białe i czarne, zło i dobro, kat i ofiara… Nidy nie sądziłem, że klasa polityczna Zachodu na tyle zidio­cieje, aby wziąć na poważnie chore urojenia komu­nistyczne o relatywizmie wszystkiego. Skoro wszyst­ko jest względne, to względna jest i kara i wina, i zdrada i bohaterstwo. Wszystko. Z drugiej strony – po podłościach Roosevelta i Churchilla w Tehe­ranie i Jałcie, gdzie nie tylko w łajdacki sposób sprzedano swoich sojuszników – w tym Polskę, ale także spro­fanowano miliony tych, którzy oddali życie za wol­ność Europy, kolejne miliony wydając na sowiecką eksterminację – nie spodziewałem się i nie spodzie­- wam od krajów tzw. demokracji zachodnich niczego przyjaznego. To nie społeczeństwa Zachodu są chore, to ich klasy polityczne, jak w dogorywającym cesarstwie rzymskim są zdegenerowane i chore.  Gdy bomby terrorystów zabijają niewinnych ludzi – politycy i przytulone do nich media twierdzą, że spo­łeczeństwa Europy są za małe przyjazne dla przy­byszów z innych kontynentów, gdy kobiety są za­czepiane i gwałcone – mówią, że są sobie winne, bo powinny „ubierać się skromniej” i „chodzić tylko w wyznaczone rejony”. Orwell i Kafka to pikuś w po­równaniu z tymi szamanami politycznych salo­nów. Teraz na cel wzięto Polskę, której rząd wreszcie po­wiedział dość bezczelnemu przypisywaniu nasze­mu narodowi zbrodni III Rzeszy Niemieckiej. Stąd też ten mój Apel na stronie 3 tego wydania, skiero­wany nie do Was – drodzy Czytelnicy, ale do Wa­szych przyjaciół, obywateli Europy. Wy doskonale wiecie jak spływała niewinną krwią ziemia polska, dosko­nale znacie obrazy Polaków, rozstrzeliwa­nych, wie­szanych, torturowanych, bestialsko mordo­wanych. Dzisiaj, w dobie internetu, dostęp do ma­teriałów obrazujących hekatombę cierpienia nasze­go narodu jest powszechny, więc udostępniajcie tę wiedzę. Nie proszę Was o nic więcej – przekazujcie tylko praw­dę, która aby się mogła obronić musi być dostępna.

Zmarł dr Jerzy Miodoński. Wielokrotnie spo­tykałem Go przy różnych uroczystościach polonijnych, zawsze ze sztandarem Polski Niepodległej. Podziwiałem Jego niezłom­ność, Jego oddanie sprawie Polski. Wielo­krotnie rozmawialiśmy o czasie minionym, obecnym, przyszłym i doskonale rozumie­liśmy się, choć zapewne należał do poko­lenia bardziej radykalnego niż moje. To bardzo duża strata dla naszego polonijnego środowiska w Szwajcarii.

Ginie Puszcza Białowieska i to nie wbrew temu co chce widzieć Bruksela – przez rząd PIS-u. Wiedzę w tej materii posiadłem, nie dzięki stronniczym mediom, ale dzięki An­dre Frank, Szwajcarowi, któremu nasza Polska jest tak bardzo bliska, i który dla tej naszej Polski zrobił tak wiele. Jego tekst na temat Puszczy w języku polskim publikuje­my w obecnym wy­daniu – i podobnie jak w przypadku mojego Apelu – jego wersje obcojęzyczne będą do­stępne na stronach internetowych Naszej Gazetki, aby zapoz­nać z nimi na­szych przyjaciół w Szwajcarii i Europie. Interesującej lektury NG.

Wasz Redaktor.

Apel PL

Drodzy Przyjaciele   Od lat z bezsilnością patrzyliśmy, jak w skandaliczny sposób w coraz większym stop­niu umniejszano znaczenie walki narodu polskiego z niemiecką III Rzeszą.  A kiedy Państwo Polskie postanowiło wreszcie przeciwstawić się kłamstwom ruszyła krucjata oszczerstw próbująca przedstawić Polaków, jako współodpowiedzialnych za mord na narodzie żydowskim.  Ten naród przeżył prawdziwą hekatombę cierpienia, stracił 6 […]

Apel DE

Liebe Freunde   Seit Jahren beobachten wir hilflos, wie die Bedeutung des Kampfes zwischen der polnischen Nation und dem deutschen Dritten Reich zunehmend skandalös untergraben wird. Und als der polnische Staat beschloss,sich den Lügen zu widersetzen, er wäre für die Ermordung so vieler polnischer Juden verantwortlich, begann ein Kreuzzug der Verleumdung, die Polen seien für […]

Potrzeba symetrii

Do niedawna stosunki polsko izraelskie określano jako bardzo dobre. Takie zapewnie­nia padały z obydwóch stron. Podczas wizyty premier B. Szydło w Izraelu w 2016 r. szef rządu z Tel Awiwu mówił, że nasze kraje: „łączy kwitnąca przyjaźń i głębokie duchowe relacje”. Faktycznie od blisko 30 lat strona polska, niezależnie od opcji politycznej, prowadzi politykę proizraelską. […]

“ŁAŃCUCH DOBRYCH SERC…”

Tymi słowami określił p. Stanisław Karczewski, Marszalek Senatu R.P. w swym prze­mówieniu wygłoszonym w Bernie 12 lutego, akcje podejmowane przez Polaków dla ratowania życia ich żydowskich rodaków w okupowanej przez Hitlerowców Ojczyźnie. Wystąpił on z okazji uroczystego od­słonięcia tablicy ufundowanej przez Ambasadę R.P. na fasadzie budyn­ku przy ulicy Thunstrasse 21, dla uczczenia pamięci dwóch polskich […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski