Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Zapomniane zasady

About

Istnienie niepodległego i suwerennego Państwa Polskiego nigdy nie było, nie jest i nie będzie realnie oraz skutecznie zagwarantowane przez inne kraje, umowy międzynaro­dowe, czy układy wojskowe. Nie stanowi również jakiejś konieczności dziejowej, a czymś oczywistym może pozostawać dla naiwnych, niedouczonych lub źle życzących Polsce. Najważniejszym gwarantem niepodległego bytu musimy być my sami. A jed­nym z czynników potwierdzających i wzmacniającym posiadanie suwerennego oraz niepodległego państwa jest jego polityka zagraniczna służąca dobru własnego kraju, a nie jakiejś partii politycznej.

Aktualne wydarzenia na Ukrainie i reakcja na nie w świecie zachodnim przekonują, po raz kolejny, o braku zdecydowania i praktycznej bezradności Europy wobec Rosji, rzą­dzonej przez byłego oficera operacyjnego KGB. Rodzą również pytania dotyczące istoty polskiej polityki zagranicznej i miejsca oraz roli naszego kraju w Europie.pilus

Może, więc warto przypomnieć przemy­ślenia człowieka, który całe życie służył Polsce. Zaprezentował je podczas nara­dy ze swoimi zaufanymi współpracowni­kami, w dniu 7 marca 1934 r. Marszałek mówił: Polska w dziejach swych za cza­sów Katarzyny i Fry­deryka pruskiego do­świadczyła na swojej skórze, co to zna­czy, gdy dwaj jej najpotężniejsi sąsiedzi dogadają się. Polska została wtedy roz­darta na strzępy. To niebezpieczeństwo istnieje zawsze dla Polski. (Cytuję za: K. Świtalski, Diariusz. 1919-1935. Warsza­wa 1992.)

I dalej kontynuując swe rozważania na temat położenie naszego państwa pomiędzy Rosją, a Niemcami podkreślił:

Wyzyskiwali to zagrożenie Polski wszyscy nie wyłączając (mówiąc żartem) nawet Mu­rzynów. Ze strony Polaków znachodzono tylko jeden na to sposób: włażenie do dupy wszystkim, nawet Murzynom, i być w tych dupach obsrywanym.

Po tej uwadze – przemawiającej jednoznacznie do wyobraźni – radził, aby pozostać wiernym trzem zasadom (normom postępowania), by Polsce dać bezpieczeństwo na drodze dyplomatycznej. A oto one:

1. Trzymanie się zasady, że w „Selbstbeschränkung” (samoograniczenie) wychodzi rzecz dopiero. Trzeba umieć ograniczyć swoje cele … A więc zawsze należało liczyć się z realną siłą. I to skłoniło Piłsudskiego do zawarcia paktu nieagresji z Niemcami, 26 stycznia 1934 r. Komendant obliczał, że dobre stosunki między Polską i Niemcami mogą trwać może jeszcze cztery lata…

2. Nigdy nie zniżać głowy, tzn. przestrzegać godności, co – jak zanotował K. Świtalski – dawało Komendantowi zawsze dobre rezultaty. (Wydaje się, że dzisiaj zasada ta dla większości polskich polityków jest zupełnie niezrozumiałą, uznaną za niepraktyczną lub przestarzałą).

. Zadanie Polski jest na Wschodzie, tzn. tutaj może Polska sięgać po możność stania się właśnie na Wschodzie czynnikiem wpływowym. Nie należy się ani mieszać, ani pró­bować oddziaływać na stosunki między państwami zachodnimi. Dla tego celu osiągnię­cia wpływu Polski na Wschodzie warto jest wiele nawet poświęcić z dziedziny stosun­ków Polski z państwami zachodnimi.

A więc Marszałek z szacunkiem i życzliwością odniósłby się do wschodniej polityki Lecha Kaczyńskiego i bezwzględnie by ją popierał. W tym miejscu nie wypada speku­lować, jakich słów by użył pod adresem jego przeciwników politycznych czy szydzą­cych z niego dziennikarzy.

Piłsudski, jego poglądy i dzieło, wywoływało i wywołuje różne, niekiedy skrajne reakcje. Już za życia jedni gardzili nim i zaciekle zwalczali. Inni – uwielbiali i byli gotowi za niego umrzeć. Dzisiaj, w myśl przysłowia: mądry nie gardzi niczyją radą powinniśmy przypo­minać sobie zasady, które przestrzegał. Bo ich źródłem jest wiedza przeżyta, doświad­czenie osobiste oparte na zdrowym rozsądku i wnikliwej obserwacji otaczającego świa­ta (rzeczywistości). A to wszystko nie jest zbiorem wiadomości zaczerpniętych z ksią­żek, ale mądrością, która – zarówno jednostkom jak i narodom – może jedynie wskazy­wać właściwy kierunek postępowania, życia i ułatwić osiągnięcie bezpieczeństwa oraz pomyślności.

Emil Mastej

 

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski