Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Do Czytelników NG słów kilka…

About

kilarski

33 lata Chrystusowe mija od wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Powoli bohatero­wie tamtych wydarzeń odchodzą na drugą stronę Styksu. Tę lekcję historii zdali celują­co. Teraz już inne, następne pokolenia po­winny zadbać, by nigdy już narodowi pols­kiemu nie przyszło podobnego egzaminu po­nownie zdawać. By ta lekcja historii na wieki pozostała nauką…

Cicho, wręcz bezszelestnie wyrzucono w Morges Muzeum J.I. Paderewskiego z jego dotychczasowej siedziby. Już nie cicho i nie bezszelestnie wyrzuca się po 144 latach Mu­zeum Polskie z zamku w Rapperswilu. Nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni poświęca się wartości trwalsze, ponadczasowe dla osiągnięcia celów doraźnych, małostkowych.

Dla nas tu przez lata żyjących, nie jest no­wością stosunek Szwajcarów do swojej i nie tylko swojej his­torii. Ostatni przykład z mojej wioski, gdzie Izbę szkolną z 1809 roku zbu­rzono, by w tym miejscu postawić 2 miejsca parkingowe dla nowego osiedla. Z drugiej strony hołubi się na San Gothard pomnik Su­worowa, pomimo iż wedle obecnych kon­wencji powinien być traktowany jak zbrod­niarz wojenny za masakrę ludności cywilnej Warszawy w czasie Powstania listopadowe­go. Pecunia non olet – powiedział kiedyś ce­sarz Wespazjan w roku 70 I to powie­dzenie dzisiaj nie tylko nie straciło, a i zyskało na aktualności.

Kończy się rok 2014. Serdecznie pragnę po­dziękować wszystkim Czytelnikom Naszej Gazetki. Wasze listy, maile i telefony świad­czą, że w pełni bierze­cie czynny udział w ży­ciu polonijnym, reagu­jąc na sprawy i zjawis­ka dotyczące naszej emigracji.

Dziękuję reklamodawcom, którzy ogłaszanie się traktujecie jako formę sponsorowania na­szego czasopisma. I choć ilość reklam dras­tycznie zmniejszyła się, to jednak Wa­sza

obecność w sporym stopniu przyczy­nia się do zachowania kondycji finan­sowej ga­zetki.

Spore podziękowanie należy się pi­szącym do Naszej Gazetki. Społecz­nie poświęcacie swój wolny czas i energię na tworzenie NG, częstokroć tworząc teksty o wyjątkowej war­tości dokumentalno-historyczno-publicys­tycznej. Znajduje to uznanie nie tylko wśród Czytelników, ale i instytucji bibliotecznych w Polsce i Europie, do których NG jest wysyłana i od których otrzymujemy podziękowanie za wysy­łane egzemplarze.

Drodzy Czytelnicy

Z okazji zbliżających się świąt Boże­go Narodzenia oraz nowego 2015 roku przyjmijcie serdeczne życzenia zdrowia i pomyślności, dni pogod­nych, nocy spokojnych, życia rodzin­nego wolnego od trosk i kłopotów.

Wszystkiego Najlepszego –

Wasz Redaktor

 

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski