Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Fundacja Archiwum Helveto-Polonicum we Fryburgu

About

Fundacja Archiwum Helveto-Poloni­cum powstała w 1997 roku we Fryburgu z inicjatywy Ludwiki i Jacka Syg­narskich w celu zabezpieczenia bogatych, zbieranych przez lata zbiorów książkowych, prasowych, multimedialnych oraz różnych pamiątek, fotografii i dokumentów. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego i zajmuje się zbieraniem, konserwacją, katalogowaniem, udostępnianiem i upowszechnianiem dokumentów i świadectw obecności Polaków w Szwajcarii. sygnarskiOrganizuje również wystawy, koncerty i inne wydarzenia promujące polską kulturę i historię. Fundacja AHP współpracuje z instytucjami naukowymi, organizacjami państwowymi i pozarządowymi szwajcarskimi, polskimi oraz polonijnymi.

W posiadaniu Fundacji znajdują się zbiory biblioteczne, archiwalia i przedmioty. Część zbiorów mieści się w Bibliotece Kantonalnej i Uniwersyteckiej we Fryburgu, z którą Fundacja współpracuje w zakresie przechowy­wania i udostępniania książek.

Obecny stan archiwum to ponad 70 tys. druków zwartych i około pół miliona dokumen­tów i listów, ok. 40 tys. zdjęć, poza tym obrazy i obiekty muzealne.

W miarę możliwości prowadzone są prace pozwalające na zachowanie i udostępnia­nie zbiorów, z których znaczna część pochodzi między innymi z darowizn osób pry­watnych.ahp0 W siedzibie Fundacji, znajdującej się w centrum Fryburga, oprócz czaso­wych wystaw można zobaczyć stałą ekspozycję poświęconą polskim żołnierzom Internowanym w Szwajcarii pod­czas II wojny światowej. Nie­dawno zaś została otwarta nowa sala naz­wana Espace Cercle Kultura poświęcona paryskiej Kulturze. ahp1

Stałe i czasowe wystawy moż­na oglądać po wcześniej­szym umówieniu się – mailo­wym lub telefonicznym. 

In­formacje o Fundacji AHP oraz dane kontaktowe znaleźć można na stronie internetowej:www.fondationahp.ch

WEszystkich, którzy posiadają cenne informacje, dostęp do dokumentów, książek lub innych wartościowych materiałów związanych z obecnością Polaków w Szwajcarii, prosimy o kontakt.

Berenika Koźbiał

Zdjęcia: z archiwum Fundacji AHP

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski