Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Do Czytelników NG słów kilka…

About

kilarski

Od sierpnia 2015 r. służbę dyplomatyczną RP w Konfederacji Szwajcarskiej i Księstwie Liechtenstein podjął p. Jaromir Sokołowski. Nowemu Ambasadorowi życzę sukcesów w chlubnej pracy zawodowej jak również po­myślności w życiu prywatnym.

Zbliża się koniec AD 2015. Pragnę podzię­kować wszystkim Czytelnikom NG za Wasze wsparcie. Opłacany przez Was abona­ment pozwala na wydawanie pisma Polonii szwaj­carskiej – nieprzerwanie od 42 lat. Podzię­kowania należą się również praktykom, fir­mom i osobom reklamującym się. Opłata za Wasze ogłoszenia to jednocześnie sponso­rowanie naszych mediów polonijnych – wer­sji drukowanej i internetowej NG. Duże uz­nanie i oczywiście podziękowania należą się osobom współtworzącym Naszą Gazetkę, piszącym do niej. Poświęcacie jej swój czas i swoją wiedzę czyniąc to społecznie i jedno­cześnie opłacając za nią prenumeratę. Ma­cie pełne prawo do olbrzymiej satysfakcji nie tylko z tytułu tego, że wszystkie wydania NG znajdują się w Bibliotekach – Jagiellońskiej w Krakowie, Głównej w Warszawie, Osso­lineum we Wrocławiu, Polskiej w Londynie i w Raperswilu oraz w zbiorach Fun­dacji Ar­chivum Helveto–Polonicum we Fryburgu, ale i z tego, że z Waszej twórczości już korzy­stają historycy i środowiska akademic­kie w kraju i zagranicą. Dziękuję!

Od wielu lat nie zmieniamy ceny za abona­ment, choć znacznie wzrosły koszty dru­ku i przede wszystkim wysyłki pocztowej. Ale nie to stanowi największy problem. Tym proble­mem jest brak zainteresowania pisaniem do NG, szczególnie generacji młodszej. Wycho­wani na sms-ach i chat-ach, nie czują po­trzeby dokumentowania rzeczywistości w innej formie niż komórkowo-komputerowa. Konsekwencją tego jest, iż nie mając mate­riału na pełne wydanie, odwlekam jego druki to, iż ilość tekstów w NG nie oddaje ilości imprez polonijnych.

Drodzy Czytelnicy! Obecny świat i je­go globalizacja, obok pewnych cech pozytywnych skazał nas jednocześ­nie na nieustanną pogoń za biegną­cym czasem, walkę o cele te prawdzi­we ale i urojone pompowane przez „trendy i modę” czyniąc spore spus­toszenie w naszych niematerialnych światach. Wojny – ta blisko bo na Uk­rainie, zamachy – ten jeszcze bliższy w Paryżu uświadamiają nam, że tak naprawdę w chwilach rozstrzygnięć ostatecznych liczy się nie blichtr oszołomujących nas tabloidów, ale zjawiska niezależne od pieniądza i wilczej żądzy osiągnięcia „sukcesu”.

Jak dobrze, że Jesteś… piękny napis na starożytnym kamie­niu… oddający tyle prawdy. Nie wstydź­my się powtó­rzyć go bliskim, których kochamy, którzy są z nami i przy nas. Życzę Wam abyście w AD 2016 znaleźli na to czas i okazję –

Wasz Redaktor

 

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski