Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Do Czytelników NG słów kilka…

About

kilarskiW wieku 89 lat zmarł kardynał Franciszek Macharski były metropolita krakowski – ksią­żę Kościoła, wspaniały Człowiek i Sługa Bo­ży. Kraków miał zawsze szczęście do wiel­kich Kapła­nów. Franciszek Macharski był i pozostanie jednym z tych największych. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie z udzia­łem Papieża Franciszka to olbrzymi sukces organizacyjny Polski. Nie byłoby tego sukce­su, gdyby nie – poza oczywiście służbami zabezpieczającymi i logistycznymi – tysiące oddanych wolontariuszy, młodych ludzi poś­więcających swój czas i energię dla dobra innych ludzi. Uczestnicy tych Dni – ci co pozostali w Krakowie i ci co wrócili do swoich miast i krajów przeżyli niezapomniane chwile wzruszeń i doświadczeń. I tylko gdy ogląda­łem obecnego Papieża na ulicy Franciszkań­skiej nie mogły nie powrócić obrazy spotkań w tym miejscu z naszym cudownym Janem Pawłem II. Tamtym spotkaniom towarzyszy­ła niebywała dynamika, żywioł i życie, teraz jakby zastanowienie i cisza… A jednak bar­dziej oddychałem tamtą dynamiką, tamtą au­tentycznością bez scenariusza i osobowoś­cią naszego wielkiego Rodaka….

Wracałem z Polski w dniu wyjazdu następcy św. Piotra do Watykanu. Na trasie z Tarno­wa do Katowic nie było wjazdu na autostra­dę bez wozu policyjnego. Na autostradzie katowickiej w pewnej chwili zobaczyłem nad­latujący śmigłowiec wojskowy, który zawis­nął nieruchomo nad drogą na wysokości kil­kudziesięciu metrów. Widok robiący wraże­nie, choć na filmach akcji, takie spotkanie auta i maszyny wojskowej nie kończyły się raczej miło dla kierowcy. Zbliżałem się w je­go kierunku i kiedy przejeżdżałem pod nim samochodem mocno rzuciło, choć volvo jest stabilne i ciężkie. Chyba trochę przesadziliś­cie z tą demonstracją siły – pomyślałem opa­­nowując kierownicę, ale zaraz potem poczułem dumę, bo przecież to polska po­licja i ar­mia, to policja i armia mo­jego ukochanego kraju. Mój Boże… jakże inaczej odbieraliś­my manifestacje siły milicji w PRL-u i naszego wojska w stanie wojennym…

Od kilku tygodni działa nowa aplika­cja internetowa Naszej Gazetki:

www.nasza-gazetka.com

Pierwsze reakcje są pozytywne, zwiększyła się łatwość i szybkość dostępu do różno­rodnych materiałów. Zapraszam tak­że Czytelników do kreowania rubryki – Szwajcaria w obiektywie. Nadesła­ne przez Was ciekawe zdjęcia chce­my właśnie tu pokazywać.

Proszę również Was o informację, jeśli któreś ar­tykuły czy linki adreso­we nie otwierają się. I oczywiście o wszelkie uwagi krytyczne czy dorad­cze odnośnie całej aplikacji.

30-lecie Klubu Miłośni­ków Żywego Słowa Barbary Młynarskiej – Ahrens.

Droga Basiu!

Wielkie brawa i wielkie podziękowa­nie za wielką pracę, którą wykonałaś.

I prosimy o jeszcze…..

Tadeusz M. Kilarski

 

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski