Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

AKCJA POLONII W SPRAWIE TABLICY „MARIE-CURIE-PLATZ” W ZURYCHU

About

Opracowując temat o śladach wielkich Polaków w Zu­rychu stwierdziliśmy istnienie w tym mieście niewielkie­go placu pod nazwa „Ma­rie-Curie-Platz”. Niestety, na­pis na tablicy umieszczonej tam przed jakimś czasem nie ujawnia zgoła narodowości tej wybitnej polsko-fran­cuskiej badawczymi naukowej. Stąd też nasz Komitet „Pro Cultura” wystąpił niezwłocznie w styczniu tego ro­ku do właściwych Władz miejskich z wnioskiem o sporządzenie nowej tablicy o stosownym napisie z proponowanymi zmianami. Wniosek podpisali rodacy i nasi szwajcarscy przyjaciele ze Szwajcarii niemiecko- i fran­cusko-języcznej.

W dwa tygodnie później, na wskazany adres naszego gł. koordynatora p. Tadeusza Kilarskiego (Russikon / Zurych), nadeszła przychylna odpowiedz ze strony Władz miejskich. Uzgodniony obopólnie napis na nowej tablicy będzie miał następujące brzmienie (tłum. z niemieckiego):

Plac Marii Curie

Maria Skłodowska-Curie (1867-1934)

Polsko-francuska badawczymi naukowa w dziedzinie nauk przyrodniczych

Profesor na Sorbonie

W 1903 r. Nagroda Nobla z dziedziny fizyki

W 1911 r. Nagroda Nobla z dziedziny chemii.

Koszty sporządzenia nowej tablicy wynoszą ok. 2’000 CHF, z czego połowę pokrywa strona polska.

Uroczyste odsłonięcie nowej tablicy na placu Marii Curie w Zurychu jest przewidziane na początek września (prawdopodobnie w sobotę 8 -go) w obecności przedstawiciela Ambasady RP w Bernie, francuskiej placówki dyplomatycznej w tym mieście, dzieci ze Szkoły Polskiej w Zurychu oraz przybyłych Rodaków. Na bieżąco będziemy informować Czytelników na stronie internetowej: www.nasza-gazetka.com

Opis postaci i zasług Marii Skłodowskiej – Curie i jej głębokiej więzi z Krajem Ojczystym ukaże się w następnym numerze „Naszej Gazetki„.

J.A.K

 

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski