Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

KONFERENCJA KOŚCIUSZKOWSKA W MUZEUM POLSKIM W RAPPERSWILU

About

Polskie Muzeum, istniejące od przeszło 100 lat na zamku w Rapperswilu, zawsze tętniło i tętni pulsem pamięci o polskich wydarzeniach  dziejowych  i  o Polakach zasłużonych Ojczyźnie. Kolejnym tego świadectwem była konferencja odbyta niedawno, 3-go lutego, w Sali „Polskiej” Muzeum.

Było to w kontekście czasowo-tematycznym z waleczną postacią bohaterskiego Naczelnika Narodu, Tadeusza Kościuszki. Wedle zapowiedzi ogłoszonej i umieszczonej na afiszach przez organizatorów, Polskie Muzeum w Rapperswilu i Towarzystwo Przyjaciół tego Muzeum, konferencja ta miała upamiętnić 273-tą rocznicę urodzin Kościu­szki, przypadających na dzień 4-go lutego. (1)  Łączyło się to w sposób wprost symboliczny z tegoroczną 225-tą rocznicą Powstania kościuszkowskiego 1794 r. Pamięć o tym walecznym czynie Narodu Polskiego prowadzonego do walki o niepodległość przez Naczelnika Koś­ciuszkę wyraziła się w “zbrojnej” tematyce obrad kon­ferencji.

Główną prelekcję wygłosił dr Włodzimierz Kwaś­nie­wicz z Zielonej Góry, wybitny historyk- specjalista z dziedziny bronioznawca, wykładowca i au­tor wielu publikacji tematycznych. Jest on ponadto założycielem i dyrektorem tamt. Muzeum Wojskowości. Swoje wystąpienie poświęcił on całkowicie “Szablom Koś­ciuszki”. Z pełną wiedzą przedstawił dr Kwaśniewicz wybrany temat opierając się na danych historyczno-dokumentacyj­nych, na materiałach ikonograficznych z ilustracjami szabel przypisywanych Kościuszce, a także pokazując kilka egzemplarzy tej broni w naturze (wystawionych w

witrynach). Jedną z nich był kordelas Kościuszki po­chodzący ze zbiorów prywatnych p. Daniela Gresly z Rapperswilu. Sam właściciel mówił, w krótkich słowach, o tym cennym, historycznym nabytku, który udostępnił do oglądnięcia.

Na ten temat zabrała również głos p. Maria Cajochen, główna inicjatorka przybycia dr Kwaśniewicza do Rapperswilu. Wspomniała ona o roli rodzi­ny Obe­rlin z Solury, wielce zaprzyjaźnionej z Koś­ciuszką w Solurze. (2)  Miał on podarować im swoją szablę.

Wysłuchaliśmy również wyśmienitej prelekcji p. Clau­dii Moritzi, dyrektorki Muzeum Dawnej Zbrojowni (Ar­senału) w Solurze. Opisując bogate zbio­ry tego Muzeum dawnej broni i rynsztunków rycerskich, wspomniała zarazem o kolekcji zawierającej kilka przed­miotów należących do Kościuszki (m.in. siodło na ko­nia).

Obrady konferencji otworzyła, witając obecnych w imieniu gospodarzy, p. Anna Buch­mann, dy­rek­torka Polskiego Muzeum. Wśród licznych słuchaczy byli obecni reprezentanci różnych organizacji i stowarzyszeń polonijnych działających w Szwajcarii, m.in. Muzeum Kościuszki w Solurze i Redakcji “Naszej Gazetki” w Zurychu.

Spotkanie za­koń­czyły rzęsiste oklaski wyrażające pełne uznanie obecnych dla prelegentów i organizatorów tego udanego kościuszkowskiego spotkania.

————————————

1) Z braku formalnych dowodów (w owym czasie nie znano rejestrów urodzeń), dzień ten przyjmuje się bio­rąc pod uwagę ówczesną tradycję chrz­czenia noworodków w ty­dzień po ich urodzeniu. Wedle wpisu do dawnych ksiąg urodzeń prowadzonych przez miej­scową parafię (Kossów) chrzest Kościuszki miał miejsce 12-go lutego 1746 r. (w Mereczowszczyznie).

2) Victor Oberlin, negocjator z Solury był  m.in. jednym ze świadków prawidłowości formalnej  oświadczenia ostatniej woli złożonego przez Kościuszkę  (testament z 10-go października 1817 r.).

 

Fot. M. Gruszczyńska                                                                         J. A. Konopka

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski