Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  w Bernie

 

Na podstawie obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia  9 czerwca 2000 roku informujemy,  że  w dniu  8 października br. odbędą się wybory Prezydenta RP. Wybory   na   terytorium  Szwajcarii  zostaną   zorganizowane  w  lokalu  Ambasady  RP  w  Bernie:  Elfenstrasse 20,  3000  Bern 16.  Głosowanie odbędzie się w godzinach od 6 do 20.

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej udział w wyborach mogą wziąć tylko obywatele polscy posiadający ważne paszporty, na podstawie zgłoszenia wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaxem lub elektronicznie.  Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imiona wyborcy, imię ojca, datę urodzenia, miejsce stałego zamieszkania, serię i numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania.

 

Zgłoszeń dokonywać można codziennie (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) w godz. od 8 do 12 w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Bernie, który sporządza i aktualizuje spis wyborców  dla  obwodu  głosowania  tworzonego  na  terenie  Szwajcarii. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

(031)352-54-57 lub (031) 352-04-54.      Fax : (031) 351-75-13.

e-mail: polishemb@dial.eunet.ch

 

Berno, 24 sierpnia 2000 r.

 

Formularz zgłoszeniowy do aktualizacji spisu osób przebywających na stałe w Szwajcarii  i uprawnionych do głosowania w wyborach prezy-denckich w dniu 8.10.2000 r.*

 

 

 

 

LP

Nazwisko Imię/Imiona

Imię Ojca

Data urodzenia

RRRRMMDD

Adres miejsca zamieszkania

 

Seria i nr paszportu, miejsce i data wydania i data ważności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Prosimy wypełnić i przesłać na adres Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Bernie, Elfenstrasse 20 A,  3000 Bern 16.  W wypadku liczniejszej rodziny prosimy o dołączenie danych dotyczących pozostałych osób uprawnionych do głosowania na dodatkowej kartce według powyższego wzoru zgłoszenia.