ROZMOWA z p. Dr hab. Janem PYSZKO,

                                       centralnym prezesem LIGI POLSKIEJ

 

Jan A.Konopka. Jak to się stało, że habilitowany doktor nauk medycznych z Szwaj­carii stanął na czele LIGI POLSKIEJ , partii politycznej założonej w zeszłym roku w Kraju ?

 

Jan Pyszko: Zmiany polityczne w roku 1989, tak entuzjastycznie przyjęte w kraju i na emigracji, miały przynieść zasadniczą przebudowę Polski i utorować drogę do demo­kracji, sprawiedliwości społecznej i budowy silnej gospodarki wolnorynkowej. Tak się jednak nie stało. Nowopowstałe partie polityczne nie mogły się odnaleźć w nowej rzeczywistością Brak myślenia demokratycznego i nieznajomość zasad konkurencyjnej gospodarki wolnorynkowej były powodem licznych błędów i stopniowego niezadowolenia obywatelstwa. Negatywny stosunek władz Polski Ludowej do Polonii, również w latach 9O-tych się dużo nie zmienił, aczkolwiek wielki potencjał umysłowy Polonii stał do dyspozycji i mógł być merytorycznie dobrze wykorzystany. Mimo gotowości Polonii, z ich doświadczeń nie chciano korzystać, przeciwnie, dla Warszawy emigracja "nie rozumie nowej sytuacji w kraju"; staro nowa "elita" świadoma sobie jej nieudolności i zamiarów bała się Polonii. Emigracja uważnie śledzi co się w Ojczyźnie dzieje i jesteśmy o niej może lepiej informowani niż cały szereg " polityków".

Przed trzema laty odłożyłem skalpel, pożegnałem się z pracą zawodowa i zdecydowałem poświęcić się zagadnieniom społeczno-politycznym na emigracji i w kraju. Równocześnie rozpocząłem organizować ogólnonarodową partię polsko-polonijną, która na zasadach demokratycznych łączyła by wszystkich patriotycznie myślących Polaków. Mając akceptację znaczących osobistości w kraju i na emigracji podjąłem się tego trudnego zadania. Wspólnymi siłami założyliśmy stronnictwo polityczne pod nazwa "LIGA POLSKA" ORGANIZACJA NARODU POLSKIEGO, która jesienią ubiegłego roku została zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Warszawie jako legalna partia polityczna polsko-polonijna. Na Kongresie Założycielskim w lutym br., na którym wzięli udział delegaci z kraju, Europy Zachodniej, USA, Kanady i Ameryki Południowej, wybrano mnie Przewodniczącym Rady Naczelnej a tym samym przejąłem odpowiedzialność za Ligę Polską.

 

J:A:K. Czy Liga Polska, nazwana w podtytule Organizacją Narodu Polskiego ma objąć swoją działalnością również i Polaków zamieszkałych za granicą? Jeśli tak to w jakim zakresie i w jaki sposób?

 

J.P. Na sam przód chciałbym mocno podkreślić, że Naród Polski jest niepodzielny. Polska jest Ojczyzną wszystkich Polaków niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Liga Polska jest stronnictwem polskim i chrześcijańskim. Jej terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz ośrodki polskie i polonijne za granicą. Organizacyjnie Liga zakłada Kluby LP oraz organizacje wojewódzkie w kraju, obwodowe za granicą, zaś jej centralne kierownictwo znajduje się w Warszawie. Paragraf 8-smy/l mówi, że " członkiem zwyczajnym Ligi może być obywatel Polski, który ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkały w kraju lub za granicą, który podpisał deklarację wstąpienia do Ligi i nie wyrządził szkody Państwu Polskiemu i Polakom". Polacy, którzy nie posiadają polskiego obywatelstwa mogą być aktywnymi sympatykami Ligi i brać w niej aktywny udział. Statut, Program oraz zasady weryfikacji członków Ligi są wspólne dla wszystkich organizacji, za granicą jednak za zgodą Rady Naczelnej mogą być dostosowywane do lokalnych warunków. Województwa i obwody mają swoich pełnomocników, u których można otrzymać potrzebne informacje statutowe, programowe i organizacyjne.

 

J.A.K.  Z programu Ligi Polskiej wynika, że stoi ona na straży tradycyjnych wartości Narodu Polskiego i ma bronić Jego żywotnych interesów. Czy chciałby Pan Prezes to bliżej określić? Czy w obecnej sytuacji te wartości i interesy są zagrożone, i w jakim sensie?

 

J.P. Liga Polska ma zjednoczyć wszystkich patriotycznie myślących Polaków w kraju i na emigracji, których wspólnym celem jest dobro Rzeczypospolitej oraz ochrona wszystkich Wartości Narodowych. Tradycyjną Wartością jest polska kultura, często celowo deformowana a nawet ośmieszana. Przez libertyńską "wolność" zagrożony jest zdrowy patriotyzm, szczególnie u młodzieży; zwalczany jest Kościół i chrześcijański sposób myślenia, będący nieodłączną częścią naszej kultury; deformowana i zatajana jest nasza 1000-letnia historia; celowo niszczona jest polska gospodarka; są jaw­ne symptomy ograniczania wolnego słowa; świadomość szerokich warstw jest podko­pywana przez antypolsko nastawione media; zagraża nam od lat propagowany antypolonizm. Te i inne Wartości Narodowe są zagrożone dziś tak samo jak za czasów rządów komunistycznych. I tu Polonia, tradycyjny strażnik Wartości Narodowych, musi odegrać daleko większą rolę niż dotychczas. I to właśnie jest powodem tego, że Polonia jak i Liga Polska, są zwalczane i podkopywane.

 

J.A.K  Czy Liga Polska znajduj e w Kraj u właściwy teren do realizacji swych zadań? Czy może ona liczyć na odpowiednie poparcie ze strony społeczeństwa? W szczególności jakie środowiska społeczne mogą być uważane za jej stronników?

 

J.P.  Liga Polska była przyjęta w kraju i za granicą z wielkim zadowoleniem; świadczy o tym rosnąca ilość nowych członków. Często słyszymy zdanie "na to stronnictwo czekaliśmy już dawno". Jest to bowiem po raz pierwszy w naszej historii, kiedy powstało stronnictwo polityczne o globalnym zasięgu. Liga Polska jest dla wszystkich Polaków dobrej woli szeroko otwarta, musi być partią czystej przeszłości i czystych rąk. Weryfikacja robi z niej partię wybiorową a przez wielu jest traktowana jako partia elitarna.

 

J.A.K.  Jakie zdaniem Pana Prezesa niekorzystne dla Narodu zjawiska zachodzące w Kraju wymagają jak najśpieszniejszej poprawy lub zapobieżenia, i w jaki sposób?

 

J.P Polska znaj duje się w bardzo trudnej sytuacji gospodarczo-finansowej. Pod tym względem zagadnienia gospodarcze są dla Ligi zagadnieniem pierwszorzędnym i zasadniczym. Nie ma sektora, gdzie by bieda nie zaglądała do okien, nie mówiąc już o fatalnym budżecie państwowym, kwitnącej korupcji etc.. Podług dzisiejszych prognoz następny rząd się z tym problemem również nie uporze, przeciwnie, dojdzie do dalszego pogłębienia się kryzysu gospodarczego. Dopiero parlament złożony z ludzi wykształconych, mądrych, moralnie pewnych i oddanych interesom państwa zmieni oblicze naszej Ojczyzny, ale na taki parlament będziemy musieli jeszcze jakiś czas poczekać.

 

J.A.K. Czy działalność Ligi Polskiej jest, względnie będzie, wyłącznie doradczo-koncepcyjna czy też również i finansowo-inwestycyjna w ramach odnośnych programów czy też akcji gospodarczych, społecznych i kulturalnych?

 

J.P. Liga Polska, jak już wspomniałem, jest partią polityczną i statutowo, podobnie jak każda partia polityczna, dąży do przejęcia władzy lub co najmniej do możliwości wpływu na politykę państwa i samorządów. Mieć wpływ na władzę oznacza mieć wpływ na gospodarkę, inwestycje, kulturę, szkolnictwo, służbę zdrowia, obronność i bezpieczeń­stwo państwa. Liga Polska współpracuje z różnymi podmiotami społecznymi i gospodarczymi, jak np. z Międzynarodowym Forum Przedsiębiorców, Rzemieślników i Kupców.

 

J.A.K.  Jak można skutecznie ochronić wartości duchowe Narodu wobec naporu pragmatyki materialistycznej ?

 

J.P.  Wartości materialne co prawda zadawalają ale nie koniecznie uszczęśliwiają.

Wartości duchowe Narodu są odbiciem wartości duchowych każdego Polaka czy obywatela, niezależnie od jego miejsca zamieszkania. Rodzina, jako podstawowa komórka społeczeństwa, spełnia zasadniczą rolę w kształtowaniu przyszłego pokolenia. Dobrych i złych przykładów rodziców się nie zapomina. Przed drugą wojną światową szkoła i organizację młodzieżowe były kuźnią świadomości narodowej, patriotyzmu, duchowej pewności i wysokiej wartości obywatela. W dzisiejszej polskiej szkole pragmatyzm, materialistyczny wypiera wartości duchowe z programu nauczania, zaś na ich miejsce wprowadza się obcą ideologie i kulturę. Nowy program edukacyjny oraz weryfikacja ciała pedagogicznego staja się konieczne. Kościół niesie wielką współodpowiedzialność za moralne wychowanie Narodu. Wszystkie próby oderwania Kościoła od szkoły i organizacji młodzieżowych muszą się spotkać ze zdecydowanym sprzeciwem. Nasza wiara chrześcijańska uczy nas kochać Boga i Ojczyznę. Wiara i świadomość narodowa muszą być fundamentem każdego Polaka. Środki masowego przekazu wywierają silny wpływ na myślenie i zachowanie szerokich warstw obywatelstwa. Większość mediów szerzy jednak idee antynarodowe. Weryfikacja oraz nowe uporządko­wanie środków masowego przekazu są konieczne. Jak obserwujemy w państwach wysoko uprzemysłowionych  również u nas co raz więcej młodzieży opuszcza platformę wyłącznie materialistyczną, szukając wartości duchowych.

 

Rozmawiał J.A.Konopka