Polska Misja Katolicka w Zurychu – fakty i liczby

 

1. Zasięg działania i wierni.

 

PMK w Zurychu prowadzi działalność duszpasterską w trzech diecezjach niemieckojezycznej Szwajcarii (St. Gallen, Chur i Bazylea) obejmujących 20 kantonów:

AG, BE, BL, BS, JU, LU, SH, SO, TG, ZG, SG, AI, AR, GR, ZH, NW, OW, SZ, GL, UR.

 

Według statystyki Migratio na tym terenie mieszka ok. 2900 Polaków legitymujących się pozwoleniem pobytowym w Szwajcarii.

Ponadto z posługi duszpasterskiej Misji korzysta wielu Polaków mających już obywatelstwo szwajcarskie. Według kartoteki będącej w posiadaniu duszpasterstwa polskiego w Szwajcarii jest to co najmniej 2000 rodzin. Oprócz tego we Mszy św. uczestniczą osoby przebywające tymczasowo w Szwajcarii (turyści, osoby uczące się). Wg danych Ambasady RP w Bernie ok. 10.000 osób na terenie niemieckojęzycznej Szwajcarii legitymuje się polskim pochodzeniem. W większości są to katolicy korzystający z posługi Misji.

W ostatnim okresie obserwuje się stały wzrost ilości wiernych uczestniczących w nabożeństwach organizowanych przez Misję. Związane jest to m.in. z nową falą emigracji, głownie zarobkowej. Z tego powodu istnieje potrzeba powiększania ilości punktów duszpasterskich np. utworzenia takowego w okolicach Chur dla wiernych z kantonów GR, SG i GL.

 

2.Ośrodki duszpasterskie.

 

Nabożeństwa niedzielne Misji organizowane są w następujących ośrodkach:

 

Bazylea (1. 3. i 5. niedziela miesiąca), Berno (2. i 4. niedziela miesiąca), Gnadenthal (w każdą niedzielę miesiąca), Lucerna (2. i 3. niedziela miesiąca), Solura – Zuchwil (1. niedziela miesiąca), St. Gallen (4. niedziela miesiąca), Wettingen (4. niedziela miesiąca), Winterthur (3. niedziela miesiąca), Zug (1. niedziela miesiąca), Zurych (w każdą niedziele miesiąca)

Regularnie we Mszach św. polskich w tych ośrodkach uczestniczy miesięcznie ok. 1500 osób. W każdą niedziele miesiąca odprawianych jest 4 do 6 Mszy św. Aby temu sprostać angażowani są do pomocy dodatkowo dwaj księża studenci z Fryburga i Lucerny (ks. Paweł Minta i ks. Rafał Czekalski). Wszystkie koszty zwiazane z ich posługą pokrywane są z ofiar polskich wiernych.

 

3. Zycie sakramentalne:

 

Oprócz niedzielnych Mszy św. odprawiane są regularnie nabożeństwa w uroczystości i święta kościelne.

- w 1. piątki miesiąca odprawiane są Msze św. z adoracją Najśw. Sakramentu w Zurychu i Gnadenthal.

- Sakrament Chrztu w roku 2000 przyjęło 10-cioro dzieci, w 2001 5-cioro 

- w Bernie, Bazylei i w Zurychu co roku dzieci w wieku 8-miu, 9-ciu lat przygotowywane są do przyjęcia Pierwszej Komunii św. Poprzedzone jest to przygotowaniem do przyjęcia po raz pierwszy sakramentu pokuty. W roku 2000 do Komunii św. przystąpiło 12-cioro dzieci zaś w 2001 8-ro

- 2. września 2001 r. w Zugu odbyło się Bierzmowanie młodzieży, sakrament ten przyjęło 8 osób. Bierzmowania udzielił kardynał Andrzej M. Deskur z Rzymu

- do sakramentu małżeństwa w roku 2000 zostało przygotowanych 10 par, w 2001roku  8 par. Sluby odbyły się w Szwajcarii lub w Polsce. Ponadto w ramach pomocy prawnej przesłuchano w roku 2000 i w 2001 po dwie osoby w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Przeprowadzono jeden wniosek o uzdrowienie małżeństwa (sanatio in radice).

- w roku 2000 odbyło się 7 pogrzebów a w 2001 3

- regularnie odwiedzani są chorzy przebywający w szpitalach i domach opieki, w uzasadnionych przypadkach udzielany jest sakrament chorych. W ciągu roku odwiedzanych jest ok. 10 osób.

 

W roku 2001 dwie osoby, po przygotowaniu w Misji złożyło katolickie wyznanie wiary.

Wszystkie katechezy i przygotowania do przyjęcia sakramentów odbywają się w prywatnych domach zainteresowanych. Powoduje to konieczność wielu wyjazdów. W ciągu roku daje to 50.000 – 70.000 km przejechanych samochodem z posługą wiernym.

 

4. Duszpasterstwo dzieci i młodzieży.

 

W Bernie, Bazylei i Zurychu prowadzone są regularnie katechezy dla dzieci i młodzieży. Bierze w nich udział ok. 80 dzieci. Ponadto rodzice i dzieci organizują przedstawienia teatralne np. jasełka. Organizowane są dla nich również wspólne pielgrzymki i wyjazdy turystyczne.

We wszystkich ośrodkach do Mszy św. służą ministranci. Jest ich ponad 40. W prace z ministrantami zaangażowani są również starsi animatorzy. Prowadzone są dla nich specjalne katechezy.

 

5. Duszpasterstwo dorosłych.

 

Przygotowanie do przyjęcia wszystkich sakramentów odbywa się przede wszystkim  w domach rodzinnych osób do nich przystępujących. Prowadzona jest wówczas katecheza dla całej rodziny. W okresie po Bożym Narodzeniu odbywa się tradycyjna kolęda. Odwiedzanych jest ok. 60-ciu rodzin. Stwarza to możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu duszpasterskiego z wiernymi Misji. Podejmowane są problemy natury moralnej i religijnej.

W okresie Adwentu i Wielkiego Postu prowadzone są rekolekcje. W zależności od wielkości ośrodka trwają one jeden do trzech dni. Prowadzą je duszpasterze zaproszeni z Polski lub innych ośrodków polonijnych.

Misja organizuje w ciągu roku co najmniej dwie pielgrzymki zagraniczne (do Rzymu, Lourdes, Fatimy, Turynu itd.) i kilka wewnątrz Szwajcarii (Einsideln, Mariastein, Locarno, Quarten, St. Maurice itd.). Zwykle bierze w nich udział od 20 do 100 osób.

W Zurychu, Winterthurze i Bazylei działają modlitewne kółka różańcowe składające się z 15-stu osób. W Solurze, Zurychu, Lucernie i Bazylei rodziny polskie regularnie odwiedza Pielgrzymujące Sanktuarium (obraz Matki Bożej Szensztackiej).

We wszystkich ośrodkach działają grupy lektorów i psalmistów. W większych ośrodkach podczas Mszy św. grają organiści lub zespoły muzyczne (Bazylea, Berno, Lucer­na, Wettingen i Zurych). Paramenty przygotowują zakrystianie. Wszystkie te posługi są wykonywane przez nich nieodpłatnie. 

 

6. Działaśność charytatywna.

 

W miarę swoich możliwości Misja prowadzi działalność charytatywną. Dotyczy ona osób indywidualnych zgłaszających się osobiście do Misji. Ponadto organizowane są zbiórki na rzecz potrzebujących np. ofiar powodzi w Polsce lub dzieci w szkołach na Wileńszczyźnie (Litwa). Prowadzone są również zbiórki na potrzeby zapisane w Direktorium poszczególnych diecezji szwajcarskich, na terenie których działa PMK w Zurychu.

 

7. Zaangażowanie świeckich w życie Misji.

 

We wszystkich ośrodkach Misji działają Rady Ośrodków Duszpasterskich składające się z 3 do 7-iu osób. Organizują one życie społeczne w ośrodku. Dzięki ich pracy m.in. organizowane są po Mszach św. „kawy parafialne” będące okazją do spotkania się wiernych przyjeżdżających na Msze św. nieraz po 50, 60 km. Z okazji świat narodowych Rady organizują uroczystości, na które zapraszani są przedstawiciele świata polityki i kultury. Uczestniczy w nich niekiedy nawet do 600 osób. Rady ośrodków utrzymują stałe kontakty z parafiami szwajcarskimi goszczącymi Duszpasterstwo Polskie.

Rada Administracyjna PMK, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich ośrodków wspiera kapłana odpowiedzialnego w poszukiwaniu środków finansowych na działalność duszpasterską w wymiarze odpowiadającym oczekiwaniom polskich wiernych oraz kontroluje prawidłowość wydawania pieniędzy ze środków Misji. Przedstawiciele ośrodków niemieckojęzycznej Szwajcarii aktywnie uczestniczą w ogólnoszwajcarskich radach koordynacyjnej i duszpasterskiej. Świeccy angażujący się w życie Misji nie otrzymują z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

 

13 sierpnia 2000 r. utworzono w Zurychu Stowarzyszenie „Centrum Spotkań i Modlitwy Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu” mające na celu wspieranie duszpasterstwa polskiego w niemieckojęzycznej Szwajcarii, głównie poprzez zmianę sytuacji lokalowej Misji. Działalność w tym kierunku uaktywniła bardzo naszą wspólnotę.                   

Ks. Włodzimierz Czerwiński