Z żałobnej karty

 

 

Ś.P. Marian Franciszek Respond

1.6.1921 – 28.3.2002

 

 

Z  O. J. M. Bocheńskim

 

W środę 28 marca 2002 roku zmarł w Lozannie, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony Najświętszym Sakramentem, Marian Franciszek Respond. Pozostał smutek i żal, w którym nas pogrążył swoim odejściem.

 

Jego życie, człowieka wiernego ideałom niepodległościowym i głęboko zaangażowanego w prace dla dobra emigracji i społeczności polskiej w Szwajcarii, może być dla nas wszystkich wzorem.

 

Urodził się 1 czerwca 1921 roku w Kurowie woj. lubelskie. Już będąc młodym harcerzem odbył rejs na szkolnym statku "Zawisza Czarny". Po agresji niemieckiej przedarł się przez Węgry do Francji, gdzie, jako ochotnik, wstąpił do wojska polskiego. W stopniu ula-na Wileńskiego Dywizjonu Rozpoznawczego 2 Dywizji Strzelców Pieszych brał udział w kampanii czerwcowej, w której jego szwadron stoczył kilka krwawych po-tyczek. Po kapitulacji Francji, jako jeden z ostatnich, wraz z kilkoma kolegami, przekroczył granicę szwajcarską.

 

Podczas internowania poświęcił się uzupełnianiu wykształcenia zawodowego i wojskowego. W obozie licealnym w Wetzikonie zdał egzamin maturalny, żeby następnie rozpocząć studia na Uniwersytecie Fryburskim uwieńczone dyplomem magistra nauk ekonomicznych. Podczas studiów skończył, z wyróżnieniem, dywizyjny kurs podchorążych. Wiele czasu poświęcił również pracy społecznej. Redagował pisma studenckie, był członkiem chóru uniwersyteckiego, brał czynny udział w pracach grup naukowych.

 

Po zakończeniu wojny postanowił pozostać w Szwajcarii. Nie był to wybór konformistyczny. Już od pierwszych miesięcy oddal się pracy niepodległościowej.

Był współzałożycielem i czynnym członkiem wielu organizacji takich jak Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Związku Organizacji Polskich, Kolo b. Żołnierzy 2 DSP etc. Brał udział w pracach założycielskich Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii obok Ojca prof. Bocheńskiego i ks. Frani. Uczestniczył w akcjach Komisji Skarbu Narodowego i w pracach Komitetu Obchodów 1000-lecia Polski Chrześcijańskiej. W latach 1976 do 1991 był delegatem i ministrem pełnomocnym Rządu Polskiego w Londynie na Szwajcarię. Niestrudzony działacz. Założyciel w 1980 r. i Przewodniczący międzynarodowej organizacji „Norymberga II“ dla zbadania ukarania zbrodni komunizmu.

 

Z Janem Pawłem II

 

 

Jak na jednego człowieka była to praca ogromna, wymagająca całkowitego zaangażowania się. Rujnowała zdrowie. Wymagała również wiele zrozumienia i wiele wyrzeczeń ze strony bliskiej mu  Osoby. Pani Teresa, Jego Małżonka, podzielała jego poglądy i pomagała mu często w Jego przedsięwzięciach. Była czułą opiekunką i zarazem wierną towarzyszką.

 

Rotmistrz Marian Franciszek Respond był wielokrotnie odznaczany, zarówno za udział w walkach we Francji, jak również za działalność niepodległościową. W 1940 roku: Krzyżem Walecznych, Krzyżem Wojennym i Medalem Ochotnika. W latach 1960-90: Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Polonia Restituta (otrzymany na polu bitwy w Lagarde w Lotaryngii z rąk gen. Morawicza) oraz Krzyżem Federacji SPK za Wierną Służbę.

 

Aktywny do końca. W ostatnich dniach przygotowywał kolejny numer „Polskich Wieści -  POD PRĄD”. Ta praca, to pismo były manifestem Jego wierności i Jego wielkiej miłości do Ojczyzny, Jego ostatnim krzykiem, ostatnią próbą zwrócenia uwagi na rzeczy ważne. Odszedł, ale zostaną z nami Jego prace, ich wyniki i wzór do naśladowania.

 

Cześć Jego pamięci.

  Jacek Sygnarski

 

 

 

 

POLONIA SZWAJCARSKA POŻEGNAŁA

 

Mariana Franciszka Responda

                                                                             

Dnia 28 marca br. zmarł w Lozannie pan mgr Marian Franciszek RESPOND, minister i pełnomocnik polskiego rządu emigracyjnego w Londynie na Szwajcarię; długoletni prezes oraz Prezes Honorowy Związku Organizacji Polskich w Szwajcarii.

 

Odszedł od nas wielki Polak-Patriota, który całe swe życie poświęcił walce o wolną Polskę, której się jednak nie doczekał. Pozostawił po sobie dziedzictwo polskiej tradycji narodowej, której jesteśmy i pozostaniemy wierni. Odszedł na zawsze Wielki Rodak, który przez dziesięciolecia pisał polską historię na Ziemi Helveckiej.

Odszedł od nas w ciszy, która nie umiera.

Cześć Jego pamięci!

Za Zarząd  Związku Organizacji Polskich w Szwajcarii

 

Dr Jan Pyszko – Prezes                         Binningen, 4.4.2002

 

 

 

 

 

Dzielny i odważny żołnierz Rzeczpospolitej,

oddany Sprawie patriota, działacz społeczny i polityk

 

S.P.  Rotmistrz Marian-Franciszek Respond

 

Po długiej, ciężkiej i dzięki ofiarnej pomocy i opiece Małżonki, cierpliwie znoszonej chorobie,  zaopatrzony Świętymi Sakramentami udał się na Wieczną Wartę.

 

Droga Jego życia to przykład i wskazanie dla kochających Boga i Ojczyznę!

 

Pogrzeb i Msza Św. żałobna odbyły się 2.04.2002 na cmentarzu Montoie w Lozannie.

                                                               Cześć Jego pamięci !

 

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW W SZWAJCARII

Za Zarząd:  Jerzy Miodoński (Prezes)

Berno, dnia 4 kwietnia 2002