KTA i Projekt Rain Men

Szanowni Państwo,

 

Jesteśmy grupą rodziców i profesjonalistów skupionych w gdańskim oddziale Krajowe­go Towarzystwa Autyzmu (KTA) wokół projektu "Rain Men". Naszym celem jest stwo­rzeniem godnej perspektywy na przyszłość naszych dorosłych z autyzmem.

 

Przez wiele lat nasze starania jako rodziców koncentrowały się - najpierw na szukaniu diagnozy pozwalającej nam zrozumieć problemy naszych, potem - na przebijaniu się poprzez gąszcz doświadczeń zdobytych w tym zakresie w pedagogikach innych kra­jów, po to, żeby znaleźć właściwe metody do pracy z naszymi dziećmi. Korzystaliśmy z różnych terapii i niektóre z naszych dzieci uczyniły znaczny postęp w rozwoju. Popełnialiśmy  też wiele błędnych decyzji, czepialiśmy się sposobów pomocy, które nie zawsze przynosiły dzieciom dobro. Nasza - zdobyta w ten sposób  wiedza może teraz słu­żyć następnym pokoleniom dzieci z autyzmem.

 

Te z naszych dzieci, które na zawsze będą potrzebowały pomocy i wsparcia wymagają specjalnej opieki. W standardowych polskich domach pomocy społecznej, nastawionej na pomoc osobom w umiejętnościami społecznymi i chęcią do komunikowania swoich potrzeb osoby z autyzmem nie mają szans na godne życie. Nie chcemy pozwolić na zaprzepaszczenie ich życia, coraz silniejszą lekoterapię, powolną eutanazję. Dlatego stworzyliśmy w gdańskim oddziale KTA projekt Rain Men, który stawia sobie za cel:

  •      założenie ośrodka stałego pobytu oraz pracy i rehabilitacji (Farma) dla 20 doro­słych osób dotkniętych autyzmem i sprzężonymi zaburzeniami psychofizycznymi, a także zapewnienie niezbędnych środków dla działalności tego ośrodka oraz sprawowanie pieczy nad jego działalnością

  •     skupienie wokół idei  Projektu osób chcących pomóc dorosłym osobom  dotknię­tym autyzmem.

 

Grupa skupiona wokół Projektu realizuje swoje cele poprzez:

  •      przygotowanie programu i zasad funkcjonowania ośrodka, o którym mowa wyżej,

  •      zakup ziemi (3 ha) i budowę ośrodka oraz zorganizowanie jego działalności,

  •      zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego działania ośrodka,

  •      prowadzenie ośrodka - na zasadach niepublicznego domu pomocy społecznej – pobytu stałego dla osób dorosłych wyposażonego w warsztaty terapii zajęciowej, z programem opartym na wzorach działających w Europie ośrodków - wspólnot typu " Farma". Warsztaty terapii zajęciowej będą prowadzone zgodnie z przepisami w sprawie zasad tworzenia, działania i finansowania tego rodzaju warsztatów.

  •      szkolenie personelu ośrodka,

  •      wykłady i publikacje popularyzujące nieawersyjne metody opieki nad osobami autystycznymi,

  •      Współpracę z instytucjami państwowymi i  organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Projektu, jak również z osobami i instytucjami poprzez organizowanie wspólnych akcji.

Naszym marzeniem jest by Projekt Rain Men znalazł uznanie w państwa oczach. Potrzeby są bardzo duże. FARMA powstaje dzięki wspólnemu wysiłkowi Rodziców, Sponsorów i Ludzi Dobrej Woli. Będziemy wdzięczni za każdą pomoc, która przybliży nas do realizacji celu.

                                                                               Z wyrazami szacunku

                                                              Ewa Szmytkowska - Koordynator projektu "Rain Men"

 

Krajowe Towarzystwo Autyzmu

Oddział w Gdańsku

ul Kujawska 32/4

81-862 Sopot

tel. (58) 550-64-03

e-mail: autyzm@box43.pl

 
Numer Konta:  Bank Pocztowy S.A/ Rain Men/  56 132011202603110520000002