Zasady podejmowania zatrudnienia w Szwajcarii

przez obywateli nowych krajów UE

 

Nowy stan prawny po 1 kwietnia 2006 r.

 

Rys. T. Krotos

Od 1 kwietnia 2006 roku dostęp do szwajcarskiego rynku pracy dla obywateli 10 nowych krajów członkowskich UE, w tym obywateli polskich, reguluje Protokół Dodatkowy do Umowy między Szwajcarią i UE o swobodnym przepływie osób (www.europa.admin.ch). Ustalenia zawarte w Protokole zakładają stopniowe otwieranie rynku pracy dla tychże obywateli i określają wielkość kontyngentu na poszczególne lata. W pełni swobodny dostęp do szwajcarskiego rynku pracy dla obywateli „nowych" państw UE, a więc także Polski, będzie miał miejsce dopiero po upływie 7-letniego okresu przejściowego licząc od daty ostatniego rozszerzenia UE, tj. po 30 kwietnia 2011 r.

Warunki:

 

Do zatrudnienia na terytorium Szwajcarii wymagana jest zgoda Kantonalnego Urzędu ds. Przemysłu, Rzemiosła i Pracy (KIGA -Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit). W każdym z kantonów Urzędy ds. Migracji (Migrationsamt) udzielają szczegółowych informacji osobom zainteresowanym podjęciem pracy w Szwajcarii. Zainteresowani zwracają się bezpośrednio do pracodawcy, który występuje następnie do miejscowych władz o zgodę na zatrudnienie. Należy jednak pamiętać, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają obywatele szwajcarscy i obywatele 15 starych krajów UE. Oznacza to, że pracę u wyszukanego pracodawcy otrzyma się jedynie pod warunkiem, że nie znajdzie się zainteresowany nią Szwajcar. Obywatele nowych państw członkowskich UE powinni natomiast być preferencyjnie traktowani w stosunku do obywateli państw trzecich, tzn. spoza obszaru UE i EFTA.

 

Typy zezwoleń:

 

Wydawane są dwa typy zezwoleń na pracę: krótkoterminowe (od 4 do 12 miesięcy) i długoterminowe (od 1 roku do 5 lat). Ustalono dokładne roczne ilości pozwoleń.

 

UWAGA: limit roczny – vide tabela poniżej -  dotyczy wszystkich nowych krajów UE. Pozwolenia wystawiane są wg kolejności zgłoszeń, nie ma zarezerwowanej puli dla danego kraju. Może więc dojść do sytuacji, w której władze szwajcarskie odmówią wydania pozwolenia na pracę – mimo spełnienia wszystkich kryteriów formalnych – z uwagi na wyczerpanie rocznego kontyngentu.

 

UWAGA: Zatrudnienie na okres do 4 miesięcy nie jest limitowane systemem kontyngentów, wymaga jedynie uzyskania zgody władz kantonalnych. Kontyngenty obowią­zują jednak w przypadku pracy nie dłuższej niż 4 miesiące w branży budowlanej, og­rodniczej, ochroniarskiej oraz czyszczenia przemysłowego.

 

Osoby posiadające zgodę na pobyt i pracę na okres do jednego roku mają prawo do wystąpienia o przedłużenie pobytu (nie są wówczas objęci systemem kontyngentów). Osoby posiadające zgodę na pobyt powyżej jednego roku automatycznie uzyskują prawo do przedłużenia pobytu.

 

Kontyngenty:

 

Poniższa tabela przedstawia maksymalne roczne kontyngenty ilościowe pozwoleń na pracę, które będą wystawiane obywatelom nowych państw członkowskich Unii Euro­pejskiej. Okres kontyngentu liczony jest zawsze od 1 czerwca danego roku i dotyczy wszystkich nowych krajów UE łącznie. Zgodnie z tą regułą od 1 czerwca br. do dyspo­zycji będzie pula 1700 zezwoleń po­wyżej 1 roku i 15800 zezwoleń od 4-12 miesięcy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. T. Krotos

 

 

Obowiązujące do:

Kontyngent dla poby­tów powyżej 1 roku:

Kontyngent dla pobytów od 4 do 12 miesięcy:

31 maja 2005 roku

900

9000

31 maja 2006 roku

1300

12400

31 maja 2007 roku

1700

15800

31 maja 2008 roku

2200

19200

31 maja 2009 roku

2600

22600

31 maja 2010 roku

2800

26000

30 kwietnia 2011 roku

3000

29000

 

Ambasada ostrzega przed:

  • podejmowaniem pracy bez wymaganych zezwoleń – grozi za to deportacja i dotkliwa karą finansowa;

  • korzystaniem z usług pośredników reklamujących się w polskiej prasie i obiecu­jących załatwienie pracy na terenie Szwajcarii – w większości przypadków są to oszuści.

 

 Źródło: http://www.pol-amb.ch