Stanisław Zając  - Senator RP (1949 – 2010)

 

Urodził się 1 maja 1949 roku w Święcanach, gmina Skołyszyn w województwie podkarpackim. W 1971 roku ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i rozpoczął aplikację sędziowską w Sądzie Wojewódzkim w Rzeszowie, zakończoną w listopadzie 1973 r. egzaminem sędziowskim, który zdał z wynikiem bardzo dobrym. Po zdaniu egzaminu sędziowskiego pracował jako asesor sądowy, a następnie był sędzią w Sądzie Powiatowym w Jaśle. W 1976 roku zrezygnował ze stanowiska sędziego. W sty-czniu 1977 r. rozpoczął aplikację adwokacką.

 

Od 1980 roku pracował jako adwokat w Krośnie, a następnie w Jaś-le występując wielokrotnie jako obrońca w procesach politycznych. W 1991 roku został wybrany posłem do Sejmu RP z listy Wybor-czej Akcji Katolickiej. Pracował w różnych Komisjach m.in.  Spra-

 

wiedliwości i tzw. Lustracyjnej (badała skutki stanu wojennego).

 

Po rozwiązaniu Sejmu I kadencji przez Prezydenta RP Lecha Wałęsę w 1993 r. – pracował nadal jako adwokat w Kancelarii Adwokackiej w Jaśle.

 

W 1997 roku został wybrany posłem do Sejmu RP III kadencji z listy AWS (uzyskując jeden z najlepszych wyników) i pełnił przez całą kadencję funkcję Wicemarszałka Sejmu RP. W tej roli potrafił doskonale wykorzystać swoją wiedzę i cechy charakteru – pracowitość, szacunek dla innych, talent mediacyjny.

 

Po zakończeniu III kadencji Sejmu RP  w 2001 r., powrócił do pracy jako adwokat w Kancelarii Adwokackiej w Jaśle, a jednocześnie w 2002 r., wybrany został Radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Od początku lat 90 - tych należał do Zjednoczenia Chrześcijańsko - Narodowego. W latach 2000 - 2002 był Prezesem Zarządu Głów-nego tej partii.

 

W 2005 r., został wybrany do Sejmu RP V kadencji z listy Prawa i Sprawiedliwości. Pełnił wówczas m. innymi funk-cję Zastępcy Przewodniczącego Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, a także Członka Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą. Po skróceniu V kadencji Sejmu ponownie kandydo-wał z listy PiS, uzyskując mandat poselski.

 

W 2008 r. wystartował w wyborach uzupełniających do Senatu RP. W czerwcu 2008 r. S. Zając wybrany został Senatorem RP w okręgu przemysko – krośnieńskim, otrzymując blisko 50% wszystkich głosów. Pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej, był Członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

 

Stanisław Zając był szanowanym i uznanym politykiem, serdecznie przyjmowany przez Polonię w wielu Krajach Świata. Szczególnie bliskie stosunki łączą go z politykami słowackimi co miało ogromne znaczenie dla rozwoju województwa podkarpackiego.

 

Od 2006 r., był członkiem Prawa i Sprawiedliwości, Wiceprzewodniczącym Klubu Parlamentarnego Pis i jedno-cześnie Przewodniczącym Klubu w Senacie RP.

 

Otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia i Miasta Jasła. Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego, w uznaniu wyjątkowego udziału w tworzeniu Uniwersytetu i działań na rzecz umacniania rzeszowskiej Alma Mater, przyznał mu Medal Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

 

Odznaczony Honorowym Krzyżem Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożar-nictwa, odznaką „Przyjaciel Dziecka”, Złotą Odznaką PZMot, Złotą Odznaką Honorową Związku Inwalidów Wojen-nych RP i Odznaką Honorową Za Zasługi Dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

 

                                                                                                                        Źródło http://www.stanislawzajac.pl/

 

Postscriptum… Zginął człowiek powszechnie lubiany i szanowany – nie tylko w moim rodzinnym mieście Jaśle. Wiem, że kochał tę ziemię Jasielską i wiem, że my wszyscy winniśmy Mu pamięć i szacunek.

 

Rodzinie Stanisława Zająca składamy szczere wyrazy współczucia.

 

                                                                                                                         Tadeusz M. Kilarski