Komunikat dla mediów z przebiegu żałoby narodowej

po katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem

 

W dniu 10 kwietnia 2010 r. doszło do największej tra-gedii w powojennej historii Polski. W wypadku lotni-czym pod Smoleńskiem śmierć ponieśli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, Jego Mał-żonka Maria, wysocy przedstawiciele rządu, parla-mentu, sił zbrojnych, organizacji społecznych, a także załoga samolotu (96 osób). Prezydent RP i Polska Delegacja udawali się do Katynia, aby oddać hołd za-mordowanym 70 lat temu - w kwietniu 1940 r. - blisko 22 tysiącom Polaków oraz jeszcze raz przypomnieć żyjącym o głębokiej, katyńskiej ranie polskiego narodu.

 

Większość przedstawicieli polskiej administracji, w tym szczególnie służby zagranicznej, wśród nich tak-że misji dyplomatycznej w Bernie, znała osobiście tra-gicznie zmarłych, a często również ich rodziny.

W dniu katastrofy, tj. 10 kwietnia 2010 r. w godzinach

rannych, natychmiast po otrzymaniu wiadomości z Warszawy, flagi na budynku Ambasady oraz rezydencji Amba-sadora RP w Bernie zostały opuszczone do  połowy masztu. Tego samego dnia do szwajcarskiego MSZ oraz do wszystkich misji dyplomatycznych akredytowanych w Szwajcarii wysłane zostały noty informujące o kata-strofie i wyłożeniu księgi kondolencyjnej.

 

Prezydent Konf..Szwajcarskiej p. Doris Leuthard w obecności JE. Ambasadora RP p. J. Starzyka wpisuje się do Księgi Kondolencyjnej

Na znak solidarności z Polską flagi narodowe do połowy masztu opuściły przedstawicielstwa dyplo-matyczne UE, Hiszpanii, Rosji, Ukrainy, Litwy i Wę-gier. Księga kondolencyjna wyłożona była w rezy-dencji Ambasadora w dniach 11.04. (13.00-18.00), 1214.04. (9.30-11.00 oraz 14.30-16.00), a także do-datkowo, z uwagi na zainteresowanie szwajcarskiej Polonii, 16.04. (14.00-20.00) i 17.04. (10.00-18.00). Komunikat o katastrofie oraz informację o wyłożeniu księgi ukazały się w dziennikach „Berner Zeitung” i „Le Temps”.

 

Pierwszego wpisu do księgi dokonali ambasadoro-wie Niemiec, Rosji (w asyście attaché obrony i dwóch najwyższych rangą dyplomatów) oraz Ukra-iny. Również w poniedziałek rano do księgi wpisał się szef armii Korpskomandant André Blattmann, który osobiście znał gen. F. Gągora. Z ramienia rzą-du federalnego do księgi wpisały się Prezydent Kon-federacji Szwajcarskiej Doris Leuthard oraz Minister Spraw Zagranicznych Micheline Calmy-Rey.

 

Reportaże z wpisów do księgi kondolencyjnej uka-zały się w telewizji regionalnej w Bernie (TeleBärn), w dziennikach „Berner Zeitung” i „Die Botschaft”. Poza wpisami do księgi Ambasada otrzymała ponad

 100 kondolencji w formie telefonów, SMS-ów, e-maili, faksów i listów.

 

W imieniu Księstwa Liechtensteinu kondolencje złożył (wpis do księgi) Ambasador Liechtensteinu w Bernie. Otrzymaliśmy ponadto list kondolencyj-ny, skierowany do Pana Marszałka B. Komorows-kiego, podpisany wspólnie przez J.K.W. Księcia Jana-Adama II oraz J.K.W. Księcia Następcę Tronu Alojzego. Listy z kondolencjami wystosowali także Premier Liechtensteinu Klaus Tschütscher (do Pana Premiera D. Tuska) oraz Minister Spraw Zagranicznych Aurelia Frick (do Pana Ministra R. Sikorskiego).

 

W uroczystościach pogrzebowych Pary Prezy-denckiej w Krakowie planowała wziąć udział Pre-zydent Konfederacji Szwajcarskiej Doris Leuthard, wspólnie z szefem armii André Blattmannem. Pla-ny te uniemożliwił jednak zakaz lotów w Europie (chmura popiołów wulkanicznych znad Islandii). Ten sam los spotkał J.K.W. Księcia Następcę Tro-nu Alojzego, który także zamierzał być obecny w Krakowie.

 

Z uwagi na okres żałoby narodowej w okresie 10-14.04. Ambasada RP w Bernie odwołała zaplano-wane wydarzenia o charakterze kulturalno-promo-cyjnym. Podjąłem ponadto decyzję o odwołaniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Zagranicznych Konf..Szwajcarskiej p. Micheline Calmy-Rey w obecności JE. Amb. RP p. J. Starzyka wpisuje się do Księgi

 tegorocznego przyjęcia z okazji Święta Narodowego 3 Maja w Bernie. W dniach 10-18.04. strona internetowa pla-cówki funkcjonowała w trybie biało-czarnym.

 

Korzystając z okazji chciałbym podziękować szwajcarskiej Polonii, która licznie i solidarnie przyłączyła się do żało-by narodowej. W tym trudnym czasie bardzo ważne były przekazywane przez Państwa wyrazy współczucia i kon-dolencje. Szczególnie wzruszającym ich wyrazem były spontanicznie składane pod Ambasadą kwiaty oraz znicze. Dla nas wszystkich niezwykle pomocne były wspólne modlitwy i msze święte sprawowane w intencji ofiar katastro-fy (Berno, Marly, Genewa, Zurych, Lozanna).

 

Narodowy dramat, który wydarzył się 10 kwietnia 2010 r. dotknął nas wszystkich. Wstrząsnął do głębi i pogrążył w smutku nie tylko Polaków zamieszkałych w kraju i poza jego granicami, ale także całą społeczność międzynarodo-wą. Jestem głęboko przekonany, że najlepszym hołdem dla ofiar katastrofy będzie nasza codzienny wzmożona praca dla Polski. Smoleńsk powinien nam również zawsze przypominać o wartości służby publicznej oraz sensie walki o historyczną prawdę. Życzę nam wszystkim wytrwałości na tej drodze oraz siły w przezwyciężaniu doznanego bólu.               

                                                                                

                                                                                                                                Jarosław Starzyk

                                                                                                                           Ambasador RP w Bernie