Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Absurd ciągle żywy

W życiu codziennym posłu­gujemy się wyrażeniami: to­talny absurd, oczywisty ab­surd, doprowadzić do absur­du, mówić absurdy, absur­dalny pomysł itp. Słowo ab­surd, odmieniane na wiele sposobów, należy do jed­nych z ciekawszych i robią­cych karierę w wielu języ­kach. Pochodzi od łacińskie­go – absurdus – i oznacza: rażący uszy, niemelodyjny, niedorzeczny, nierozumny, wewnętrznie sprze­czny, nie na miejscu, niezdarny. Pole […]

Do Czytelników NG słów kilka…

Kiedy 15 stycznia br. Prezydent Szwajcars­kiego Banku Centralnego Thomas Jordan ogłosił, że SNB rezygnuje z utrzymywania paryte­tu dotyczącego kursu franka i zrzuca chomą­to euro na poziomie 1,2 franka wpro­wadza­jąc za to negatywne stopy procentowe -0,75%, czyli ujemne oprocentowanie depo­zytów, światowa finansjera przeżyła trzęsie­nie ziemi – wirtualne oczywiście. Jakim oto prawem Szwajcarzy zamiast jak dotąd do­drukowywać […]

Nowa sala Fundacji AHP

„Wielkie słowa w istocie swej są czcze i próżne. Wielkimi są tylko czyny” Stefan Żeromski 14.11.14 roku – to wymowna data szczególnego wydarzenia. Tego wieczoru ożył we Fryburgu duch polskości. Po miesiącach żmudnych prac remontowych, przy któ­rych pomagało wielu przyjaciół Fundacji, oddano do użytku nowe, prawie stu pięćdziesięciometrowe pomieszczenie, poświęcone kręgowi paryskiego czasopisma Kultura. Stałymi […]

Fundacja Archiwum Helveto-Polonicum we Fryburgu

Fundacja Archiwum Helveto-Poloni­cum powstała w 1997 roku we Fryburgu z inicjatywy Ludwiki i Jacka Syg­narskich w celu zabezpieczenia bogatych, zbieranych przez lata zbiorów książkowych, prasowych, multimedialnych oraz różnych pamiątek, fotografii i dokumentów. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego i zajmuje się zbieraniem, konserwacją, katalogowaniem, udostępnianiem i upowszechnianiem dokumentów i świadectw obecności Polaków w Szwajcarii. Organizuje również […]

Szwajcarskie wspomnienia Henryka Ciecierskiego

W 2013 r. wydane zostały pamiętniki Henryka Ciecierskiego (1864 -1933) ziemianina podlaskiego, podróżnika, ochotnika w wojnie polsko-bolszewickiej (Henryk Ciecierski, Pamiętniki. Wydawnictwo Arcana, Kraków 2013). Jest to żywy, dowcipny, utrzymany w jowialnym to­nie, budzącym reminiscencje pa­miętników Paska zapis minionego świata z prze­łomu XIX wieku do lat 30-tych XX wieku. Henryk Ciecierski zaczął spi­sywać swoje wspomnienia ok. […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski