Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

CZY TO BYŁO WARTO?

Co roku z okazji rocznicy powstania warszawskiego nasuwa się to pytanie, toczą się dyskusje. To pytanie można by postawić i przy innych okazjach np.: Racławice, Monte Cassino, Wal Pomorski itd. – lista jest długa. Cóż mogą na ten temat powstania powiedzieć ludzie mający obecnie 20, 30 lat i wię­cej? Na pewno, gdy dzisiaj rozpatrują ten […]

Zwycięstwo poprzez męki

(Z okazji 70. Rocznicy Powstania Warszawskiego: 1944 – 2014) Warszawa padała wielokrotnie ofiarą nienawiści wrogów Narodu Polskiego. W pamięci pozostaje „rzez Pragi”, dokonana z niesłychanym okrucieństwem na mieszkańcach te­go warszawskiego przedmieścia, przez wojska carskie w 1794 r. Dokonały one tego w celu złamania oporu obrońców Stolicy, po klęsce maciejowickiej Powstania ko­ściusz­kowskiego (10 października 1794 r.). […]

Maski kłamstwa – przykładów kilka

O powszechności kłamstwa w świe­cie nie trzeba nikogo przekonywać. Jest ono obecne zewnętrznie (środki masowego przekazu, polity­ka, sport, gospodarka itd.) i wew­nętrznie (np. fenomen samozakła­mania). Najprościej można powie­dzieć, że jest­eśmy okłamywani i kłamiemy sami. Ilość i natężenie tego zjawiska powoduje często, że stajemy się wobec niego obojętni. Brakuje sił, aby na nie reagować; wzruszamy ramionami […]

Do Czytelników NG słów kilka…

Barbarzyństwo… to pojęcie powinno zniknąć ze słownika współczesności. Rozwój ludz­kości nie tylko w dziedzinie techniki, ale wie­dzy, etyki i prawa nie przekłada się jednak na zanik tej kryminogennej dewiacji człowie­ka. II wojna światowa, wojny w Indochinach w latach 50-tych czy na Bałkanach w latach 90-tych ub. stulecia są tego aż naz­byt wi­docznym przykładem. Niedawno mieliśmy […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski