Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Magiczny trójkąt

Demokracja oddolna w Polsce  Demokracja oddolna – do niedawna nieznane zjawisko w naszych warunkach politycznych – staje się w Polsce popularna. Kolejne ugrupowania polityczne, np. Kukiz15/ PSL, 1Polska czy Jedność Narodu wprowadziły do swoich programów przedwyborczych instrumenty oddolnego sterowania państwem. Czy politycy wiedzą, co w ogóle propagują i na jakich podstawach prawnych się opierają? I […]

Tęczowe chmury nad Polską

Ostatnie miesiące to kolejne odsłony pełzającej rewolucji. Niezmordowani obrońcy „równości” podjęli kolejne boje. Zapewne nie ostatnie. Najpierw pewna pani stworzyła dzieło (wielkość artystyczna Mony Lizy to przy nim kicz), czyli wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej z aureolą tęczową. Plakaty i nalepki pojawiły się w Płocku wokół jed­nego z kościołów i na koszach na śmieci oraz przenośnych […]

W KRĘGU POLSKICH ROCZNIC

Bieżący rok 2019 obfituje w wiele rocznicowych wydarzeń związanych z życiem Kraju i Narodu. Są to wydarzenia z dalszej i bliższej przeszłości upamiętniające zdarzenia do odzyskania niepodległości, tragedie i cierpienia Narodu, odrodzenie Rzeczypospolitej i odzyskanie jej stanowiska na szczeblu międzynarodowym wśród innych państw su­werennych. W tym względzie wymieńmy tu “okrągłe” względnie “półokrągłe” rocznice, jak: 225-tą […]

TRZECIOMAJOWE OBCHODY W GENEWIE

3 Maja pozostaje stale w pamięci wszystkich Polaków, jako dzień uchwalenia pierwszej Konstytucji Rzeczypospolitej (1791 r.). Od tego pamiętnego w dziejach Ojczyzny wydarzenia mija dziś 228 lat. Po raz pierwszy było ono uroczyście obchodzone już w roku następnym po uchwaleniu Kon­stytucji (1792 r.). Ale niemal jednocześnie nastąpiła zbrojna agresja na Rzeczpospolitą ze strony carskiej Rosji. […]

MIJA 80 LAT …..

W tym roku, we wrześniu, przypada 80-ta rocznica wybuchu drugiej wojny światowej wywołanej zbrodniczym na­padem na Polskę dokonanym przez siły zbrojne hitlerowskiego “Reichu” i stalinowskiego “Sowietskoj Sojuza”. Wstrząśnięty do głębi tym tragi­cz­nym wydarzeniem skierował Ignacy Jan Paderewski z Paryża w dniu 21 wrze­śnia 1939 r. swe płomienne “Orędzie do narodów cywilizowanych”. Zredagowane po francusku, ukazało […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski