Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Do Czytelników NG słów kilka…

1 czerwca 2016 r. Szwajcaria otworzyła naj­dłuższy kolejowy tunel na świecie – „Tunel Gottharda” o długości 57 km. Jego koszt wy­niósł ponad 12 mld franków szwajcarskich. Od głosowa­nia, podczas którego ludność Konfederacji wyraziła 64% poparcie dla budowy nowego tunelu kolejowego minęło 24 lata. 4 listopa­da 1999 r. wysadzeniem pierwszych skał w Amsteg rozpoczął etap budowy. […]

Szlakiem Pamięci Kościuszki Po Ziemi Krakowskiej

Tegoroczne spotkanie przedsta­wicieli środowisk kościuszkowskich odbyło się w Kra­ko­wie w dniu 23 marca. Głównym organizatorem spotkania był Komitet Kopca Kościuszki, którego prze­wodniczącym jest p. dr Mieczysław Rokosz, a jego zastępcą p. Leszek Cierpiałowski. Uczestnicząc w tym spotkaniu mieliśmy okazję, – p. Tadeusz Kilars ki (główny koordynator Komitetu „Kościu­szko 2017”) wraz z autorem niniej­szego tekstu (delegatem […]

E.Skoczeń – List do redakcji

Szanowny Pan Tadeusz Kilarski Redaktor Naczelny „Gazetki Polskiej” w Szwajcarii Drodzy Rodacy w Szwajcarii, Racławickie Towarzystwo Kulturalne na łamach „Gazet­ki Polskiej” pragnie serdecznie podziękować Panu Dr Janowi Konopce, byłemu wice-ku­stoszowi Muzeum Kościuszki w Solurze oraz Tadeuszowi Kilarskiemu -Redaktorowi Naczelnemu i Jego małżonce Elżbiecie Strauch Kilarski za przyjazd do Polski i wzię­cie udziału w uroczystościach z […]

Spotkanie z Agnieszka Król, krzewicielką polskiej kultury i tradycji

Z okazji zjazdu przedstawicieli środowisk kościuszkowskich, jaki miał miejsce w Kra­ko­wie w dniu 23 marca br., mieliśmy przyjemność spotkać się i zrobić wywiad prasowy z Panią Agnieszką Król, młodą, pełną energii i inicjatywy działaczką kulturowo-spo­łeczną z okolic Racławic. Odpowiadając na nasze pytania przekazała ona dla „Naszej Gazetki” obszerną relację o swej działalności na rzecz promowania […]

Rodzinne gniazda

Przemierzając Polskę sa­mochodem warto zboczyć ze szlaków głównych. To przy podrzędnych dro­gach i dróżkach możemy odkryć przepiękne kap­liczki, zabytkowe parki i dwory. Tych ostatnich zo­stało niewiele; nawet oka­leczone świadczą dumnie o naszej tożsamości, wie­lokrotnie zagrożone i nisz­czonej. Według Rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa w 2011 r. istniało w Polsce 2737 takich obiektów, ale tylko 80 dworów […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski