Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

ODNOWIONY POMNIK GROBOWY GEN. JÓZEFA HAUKE BOSAKA

Odnowiony Pomnik Grobowy Gen. Józefa Hauke Bo­saka został uroczyście odsłonięty w niedzielę 13 ma­ja na cmentarzu w Carouge (Genewa). Po pol­skiej Mszy św., udaliśmy się wspólnie na miejsco­wy cmentarz, by uczestniczyć w tej uroczystości u stop wyniosłego na 2.5 m. głazu skalnego z krzyżem na szczycie i z wykutymi czteroma tablicami nagrobkowymi (2 tablice gen. […]

WE WSPÓLNEJ SPRAWIE

Odnowa pomnika grobowego polskiego bohatera gen. Józefa Hauke Bosaka na cmentarzu na Carouge w Genewie, stanowi niewątpliwie wspólną sprawę Polonii szwajcarskiej. Przypomnijmy, że od młodych lat wal­czył on “za na­szą i waszą wolność”, a w wieku 30 lat był jednym z dowódców w Powstaniu Styczniowym (1863-64). Mając 37 lat ginie, okryty chwałą, w bitwie pod […]

AKCJA POLONII W SPRAWIE TABLICY “MARIE-CURIE-PLATZ” W ZURYCHU

Opracowując temat o śladach wielkich Polaków w Zu­rychu stwierdziliśmy istnienie w tym mieście niewielkie­go placu pod nazwa “Ma­rie-Curie-Platz”. Niestety, na­pis na tablicy umieszczonej tam przed jakimś czasem nie ujawnia zgoła narodowości tej wybitnej polsko-fran­cuskiej badawczymi naukowej. Stąd też nasz Komitet “Pro Cultura” wystąpił niezwłocznie w styczniu tego ro­ku do właściwych Władz miejskich z wnioskiem o […]

Zurych – Wrocław, nowe połączenie, nowe możliwości

Zurych – 420 tys. mieszkańców, z tego 30% obcokrajowców. Wrocław – 630 tys. mie­sz­kańców… „my wszyscy jesteśmy skądś” – mówi Wioletta Samborska, dyrektor wydziału promocji Urzędu Miasta we Wrocławiu. Tysiąc kilometrów, które dzieli te miasta mo­żna od 11 stycznia pokonać w ciągu godziny, za sprawą nowego połączenia lotniczego Swiss: Zurych – Wrocław. Dlaczego Wrocław, dlaczego […]

Kręta kariera króla

Właściwie to był przypadek, iż z hetmana, marszałka, chorą­żego wielkiego koronnego stał się Jan Sobieski kró­lem. Ale twarde militarnie czasy umożliwiły mu właśnie drogę do ko­rony. A droga była kręta a czasami skanda­liczna… W podręcznikach historii Polski panuje obraz znakomite­go wodza, postaci spiżowej i pogromcy Turków jesienią 1683. Mniej wiemy o kulisach jego życia przed […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski