Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Do Czytelników NG słów kilka…

Barbarzyństwo… to pojęcie powinno zniknąć ze słownika współczesności. Rozwój ludz­kości nie tylko w dziedzinie techniki, ale wie­dzy, etyki i prawa nie przekłada się jednak na zanik tej kryminogennej dewiacji człowie­ka. II wojna światowa, wojny w Indochinach w latach 50-tych czy na Bałkanach w latach 90-tych ub. stulecia są tego aż naz­byt wi­docznym przykładem. Niedawno mieliśmy […]

NA ROZDROŻACH

O różnych losowych szlakach swoich bliskich pisze Maria – M. Ehrmann-Stankiewicz w obszernej swej publikacji wydanej w języku francuskim pt. “Vous ne perirez pas” (Wy nie zginiecie). Napisała ją na podstawie pamiętników swych rodziców: matki Janiny z d. Popławskiej i ojca Alfreda Ehrmanna, oraz swych osobistych wspomnień. Sprawa obywatelstwa członków rodziny by­ła, jak pisze, wprost […]

Gdy pokory do końca zabrakło…

Wiek Aberracji… stulecie zniewolonych Czy my pozostajemy normalni, a jedynie świat szaleje… a może to nasze podporządkowanie mediom, trendom, modom kreowanym przez – dla nas nieoznaczonych szamanów wizerunków iluzji – powoduje, że stajemy się jednym zbiorowiskiem światowego domu o nazwie „obłąkanie” ? Gen. Wojciech Jaruzelski…nie będę powtarzał jego „zasług” dla Polski – czyni to Pre­zes […]

Oświadczenie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

Rzeczpospolita Polska budowana jest na fundamencie takich wartości jak niepodleg­łość, wolność, prawda i godność człowieka. W okresie powojennego zniewolenia w ich obronie stawały dziesiątki tysięcy Polaków, z których bardzo wielu zapłaciło wysoką cenę – utraty życia, zdrowia lub wolności. Wśród tych, którzy od samego początku dyktatury komunistycznej walczyli z tymi war­tościami, znajdował się Wojciech Jaruzelski. […]

Szambo Pod pluskwami

Wybudowano je  wbrew zdro­wemu rozsądkowi. W rzeczy sa­mej powstała typowa prowizor­ka, która najbardziej fascynowa­ła i podniecała wybujałe ego sa­mych twórców. Podziwiali nade wszystko jej przydatność i pro­stotę. Łapczywie czerpiąc obfite korzyści zatracili poczucie róż­nicy między światem realnym, a wytworami wyobraźni. Zachwyt ze stworzonego dzieła i własnej mądrości potęgował umiłowanie siebie oraz wzmoc­nienie aro­gancji. Wraz z […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski