Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Do Czytelników NG słów kilka…

Zapewne wielu Czytelników zada sobie pytanie, dla­czego życiorys Ignacego Jana Paderewskiego, wy­przedza relacje z polonijnych uroczystości 100-tnej rocznicy odzyskania Niepodległości… Powód jest jeden – Niepodległość wywalczył naród polski, setki tysięcy imiennych i bezimiennych bohaterów, ale ten naród miał nie tylko Józefa Piłsudskiego, nie tylko Romana Dmowskiego, ale miał także postać tyta­niczną, genialną i jednocześnie jakże ludzką – Igna­cego Jana Paderewskiego. Był On nie tylko wspa­niałym pianistą i kompozytorem, był nigdy niewąt­piącym patriotą, a przy tym wszystkim, niezwykle skromnym, dobrym i uczciwym Człowiekiem. Jego postać choć powszechnie znana, nie była i nadal nie jest w kraju w pełni doceniana za to co zrobił dla swojej ukochanej Ojczyzny. I nie chodzi tu o licyto­wanie się, który z wielkiej trójki zrobił więcej, ale o odpowiedź na fundamentalne pytanie – czy bez któ­regoś z nich, Listopad 1918 roku, byłby takim sa­mym Listopadem, tym Niepodległym Listopadem? Nie, nie byłby. Tę odpowiedź znają historycy, czas, aby zagościła do szkół i „pod strzechy”… Niedawno TVP1 i Polsat wyemitowały świetnie zro­biony film dokumentalny pt. „Niepodleg­łość” składaj­ący się z materiałów archiwalnych róż­nych państw, dotąd nigdzie niepublikowanych, a do­tyczących Pol­ski lat 1918-23. Wie­le miesięcy żmud­nej pracy 200 osób, które te dokumenty fotograficz­no-filmowe od­restaurowały, zdygitalizowały, ubrały w kolor i zmon­towały w pasjonującą historię odbu­dowywania pań­stwowości polskiej. Ten dokumentalny film to po raz kolejny potwierdza wielkość Polaków tamtych lat i to nie tylko w osobach Dmowskiego, Paderewskiego i Piłsudskiego, ale także gen.Hallera, Korfantego, Wi­tosa, Narutowicza, Moraczewskiego czy Daszyńs­kiego i setek innych. Nie było w nich prywaty, partyj­ne interesy poszły na dalszy plan, a am­bicje i włas­ne ega podporządkowali wartości największej – Pol­sce. Czemu nie potrafimy tego dzisiaj? Czy potrze­ ba znowu tragedii by zamiast gardłowania znów na-uczyć się ze sobą rozmawiać?

Odchodzą ostatni Internowani w Szwajcarii. Ich ży­ciorysy, wspaniałe życiorysy to każdy z osobna ma­teriał na pouczający film. Po­znałem ich wielu i dlate­go tak bardzo boli, że tak wielu musiałem żegnać w naszym ziemskim wymiarze… Bądź dumna moja Polsko – bo wielkich miałaś synów…

Radosnych i Pogodnych Świat Bożego Narodzenia oraz dużo Zdrowia, Spokoju Ducha i Spełnienia swoich marzeń w no­wym AD 2019 roku życzy Wam

Wasz Redaktor

IGNACY JAN PADEREWSKI, rzecznik odrodzenia Polski (lata 1910 – 1918)

S ł o w o  w s t ę p n e „Jestem Polakiem, wiernym synem Ojczyzny. Myśl o Polsce wiel­kiej i silnej, wolnej i niepodległej była i jest treścią mojego istnienia, urzeczywistnienie jej było i jest jedynym celem mojego ży­cia”.  Takie było “credo“ Paderewskiego – patrioty. Wyznał je pu­blicznie zwracając się w Nowym Jorku […]

Uroczystości z okazji 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 2018 r. w Bernie

Uroczystości w Bernie były jed­nocześnie upamiętnieniem set­nej rocznicy zawarcia rozejmu i zakończenia działań 1 wojny światowej stąd zorganizowane przez Ambasady Belgii, Francji i Polski. Rozpoczęły się o godz.10 uro­czystą Mszą Świętą w kościele św. Trójcy (Dreifaltigkeitskir­che), podczas której modlono się za ofiary cywilne i wojskowe wszystkich konfliktów zbroj­nych w historii ludzkości. Następnie Ambasador RP p. […]

Towarzystwo Polskie „ZGODA“ w Zurychu Polskie Listopadowe Święto 11.11.2018. Jubileusz Stulecie Odzyskania Niepodległości

W dni Świąt Narodowych – tym razem wyjątkowo w sobotę dnia 10. Listopada – jak już od lat z górą siedemdziesięciu – Towarzystwo Polskie „ZGODA” w Zurychu zorganizowało spotkanie okolicznościowe w dwóch miejscach, upamiętniających naszych słynnych Rodaków, których losy splotły się na tyle z Zurychem, by pozostawić tu niezatarte ślady. Te dwie lokalizacje przez długie […]

OBCHODY ROCZNICY STULECIA w GENEWIE

Pamięć o chwalebnych wydarzeniach z dziejów Polskiej Ojczyzny jest zawsze źródłem ożywienia świadomości narodowej. Dało się to odczuć w związku z obchodami przypadającego w tym roku Stulecia Odrodzenia Niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. Przypomnienie historycznej data 11 listopada, z przed stu lat, przyciągnęło, niczym przysłowiowy magnes, myśli i uczucia Polaków zarówno w Kraju jak i na obczyźnie. […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski