Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Do Czytelników NG słów kilka…

To wydanie było właściwie już ukończone, brakowało mi jeszcze tylko witrażu wspom­nień z dwutygodniowego pobytu w północnej Polsce, gdy przyszły materiały z wyda­rzeń bieżących w naszym środowisku polo­nijnym. Przebudowałem więc ponownie wy­da­nie, część artykułów (w tym tekst o Polsce prze­niosłem do wydania następnego – grudnio­wego i teraz już zamykam niniejszy nu­mer. Ta nieregularność i znikoma […]

CZY TO BYŁO WARTO?

Co roku z okazji rocznicy powstania warszawskiego nasuwa się to pytanie, toczą się dyskusje. To pytanie można by postawić i przy innych okazjach np.: Racławice, Monte Cassino, Wal Pomorski itd. – lista jest długa. Cóż mogą na ten temat powstania powiedzieć ludzie mający obecnie 20, 30 lat i wię­cej? Na pewno, gdy dzisiaj rozpatrują ten […]

Zwycięstwo poprzez męki

(Z okazji 70. Rocznicy Powstania Warszawskiego: 1944 – 2014) Warszawa padała wielokrotnie ofiarą nienawiści wrogów Narodu Polskiego. W pamięci pozostaje „rzez Pragi”, dokonana z niesłychanym okrucieństwem na mieszkańcach te­go warszawskiego przedmieścia, przez wojska carskie w 1794 r. Dokonały one tego w celu złamania oporu obrońców Stolicy, po klęsce maciejowickiej Powstania ko­ściusz­kowskiego (10 października 1794 r.). […]

Maski kłamstwa – przykładów kilka

O powszechności kłamstwa w świe­cie nie trzeba nikogo przekonywać. Jest ono obecne zewnętrznie (środki masowego przekazu, polity­ka, sport, gospodarka itd.) i wew­nętrznie (np. fenomen samozakła­mania). Najprościej można powie­dzieć, że jest­eśmy okłamywani i kłamiemy sami. Ilość i natężenie tego zjawiska powoduje często, że stajemy się wobec niego obojętni. Brakuje sił, aby na nie reagować; wzruszamy ramionami […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski