Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Recital na światowym poziomie

Bywalcy wielkich światowych uznanych sal kon­certowych, zapłaciwszy odpowiednio sporą su­mę za bilet, myślą, udając się na recital lub kon­cert, iż zaraz usłyszą dźwięki i głosy na światowym poziomie. I mają rację. Natomiast paradoksem naszych czasów jest fakt, iż istnieją osoby primo organizujące u się­bie w domu koncert. Siłą rzeczy ci entuzjaści nie dysponują rzędami foteli […]

Dwa zbiory ponad 1000 dzwonków w Fundacji AHP we Fryburgu

Ponad tysiąc dzwonów, dzwonków, dzwoneczków rozbrzmiewa w Fundacji Archiwum Helveto-Poloni­cum (AHP) przy Grand-Places 16 we Fryburgu, udostępnione są dla każdego odwiedzającego. Sześćset dwadzieścia dwa z nich Fundacja zawdzięcza ich właścicielce, Wandzie Brysz, która zdecydowała się przekazać całą kolekcji na ręce Jacka Sygnarskiego, prezesa Fundacji. Chciała ona podzielić się swoim zbiorem ku uciesze oczu zwiedzających. Sama […]

Do Czytelników NG słów kilka…

1 czerwca 2016 r. Szwajcaria otworzyła naj­dłuższy kolejowy tunel na świecie – „Tunel Gottharda” o długości 57 km. Jego koszt wy­niósł ponad 12 mld franków szwajcarskich. Od głosowa­nia, podczas którego ludność Konfederacji wyraziła 64% poparcie dla budowy nowego tunelu kolejowego minęło 24 lata. 4 listopa­da 1999 r. wysadzeniem pierwszych skał w Amsteg rozpoczął etap budowy. […]

Szlakiem Pamięci Kościuszki Po Ziemi Krakowskiej

Tegoroczne spotkanie przedsta­wicieli środowisk kościuszkowskich odbyło się w Kra­ko­wie w dniu 23 marca. Głównym organizatorem spotkania był Komitet Kopca Kościuszki, którego prze­wodniczącym jest p. dr Mieczysław Rokosz, a jego zastępcą p. Leszek Cierpiałowski. Uczestnicząc w tym spotkaniu mieliśmy okazję, – p. Tadeusz Kilars ki (główny koordynator Komitetu „Kościu­szko 2017”) wraz z autorem niniej­szego tekstu (delegatem […]

E.Skoczeń – List do redakcji

Szanowny Pan Tadeusz Kilarski Redaktor Naczelny „Gazetki Polskiej” w Szwajcarii Drodzy Rodacy w Szwajcarii, Racławickie Towarzystwo Kulturalne na łamach „Gazet­ki Polskiej” pragnie serdecznie podziękować Panu Dr Janowi Konopce, byłemu wice-ku­stoszowi Muzeum Kościuszki w Solurze oraz Tadeuszowi Kilarskiemu -Redaktorowi Naczelnemu i Jego małżonce Elżbiecie Strauch Kilarski za przyjazd do Polski i wzię­cie udziału w uroczystościach z […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski