Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Do Czytelników NG słów kilka…

About

[…] zawsze oczekuję nadzwyczajności, spo­dziewam się nie wiedzieć czego; zaledwie kogoś poznam i znajdę go sympatycznym, już przypisuję mu wszystko, co najlepsze, ba – żądam tego, i jestem rozczarowany i zas­mucony, gdy się to nie zgadza z rzeczywis­tością.

Hermann Hesse – Kuracjusz

[…] to, czego przy całej naszej woli i wysiłku nie możemy osiągnąć, czasami nieoczeki­wanie przychodzi samo […].

Hermann Hesse – Gertruda

Słowa wyrządzają krzywdę tajemnemu sen­sowi, gdy się coś wypowiada na głos, wszy­stko się od razu trochę zmienia, robi się tro­chę fałszywe, trochę głupawe […].

Hermann Hesse – Siddhartha

Każdy człowiek składa się z dziesięciu, stu, tysiąca dusz.

Hermann Hesse – Wilk stepowy

Czy zdołamy kiedyś […] odnowić świat, to się dopiero okaże. Lecz w nas samych musi­my odnawiać go codziennie, inaczej nic z nas nie będzie.

Hermann Hesse – Demian

Do domu nie wraca się nigdy […]. Ale tam, gdzie zbiegają się przyjazne drogi, cały świat przez chwilę wydaje się domem.

Hermann Hesse – Demian

[…] dla nas, piszących, pisanie jest za każ­dym razem szaleńczą, ekscytującą przygo­dą, przeprawą malutkim czółnem przez peł­ne morze, samotnym szybowaniem w kos­mos.

Hermann Hesse – Kuracjusz

W rzeczywistości żadne „ja”, nawet najbardziej naiwne, nie jest jednoś­cią, lecz bardzo zróżnicowanym świa­tem, małym gwiaździstym niebem, chaosem form, stopni i stanów, dzie­dzicznych obciążeń i możliwości. Każda jednostka dąży do uznania te­go chaosu za jedność i mówi o swoim „ja”, jak gdyby ono było zjawiskiem prostym, zdecydowanie ukształtowa­nym, jasno nakreślonym; ale jest to złudzenie, właściwe każdemu czło­wiekowi, nawet najdoskonalszemu, jest – jak się zdaje – pewną koniecz­nością, postulatem życia, tak jak od­dychanie i jedzenie.

Hermann Hesse – Wilk stepowy

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski