Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Oświadczenie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

About

Rzeczpospolita Polska budowana jest na fundamencie takich wartości jak niepodleg­łość, wolność, prawda i godność człowieka. W okresie powojennego zniewolenia w ich obronie stawały dziesiątki tysięcy Polaków, z których bardzo wielu zapłaciło wysoką cenę – utraty życia, zdrowia lub wolności.

Wśród tych, którzy od samego początku dyktatury komunistycznej walczyli z tymi war­tościami, znajdował się Wojciech Jaruzelski. Czynił to począwszy od walki z niepod­ległościowym podziemiem, przez szybką karierę w stalinowskim wojsku, w tym współ­pracę ze zbrodniczą Informacją Wojskową, kierownicze funkcje w „ludowym” Wojsku Polskim – szefa Głównego Zarządu Politycznego, szefa Sztabu Generalnego, wresz­cie Ministra Obrony Narodowej. Pełniąc tę ostatnią funkcję Wojciech Jaruzelski był współodpowiedzialny m.in. za antysemicką czystkę w wojsku, udział PRL w interwencji Układu Warszawskiego w Czechosłowacji, która zdławiła Praską Wiosnę, oraz za krwawe stłumienie protestów na Wybrzeżu w Grudniu 1970.

W 1981 roku Wojciech Jaruzelski stanął na czele Rady Ministrów, a następnie objął funkcję I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, stając się w ten sposób ostatnim komunistycznym dyktatorem PRL. Zgromadzoną władzę wykorzystał do zdławienia, w interesie i na żądanie władz Związku Sowieckiego, pokojowego ruchu „Solidarności”. Okres stanu wojennego i kolejne lata przyniosły nie tylko ofiary, lecz także zniszczenie ogromnych nadziei i entuzjazmu, wywołanych wydarzeniami Sierpnia 1980 r.

Powołując Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodo­wi Polskiemu, Parlament Rzeczypospolitej miał na względzie m.in. „zachowanie pa­mięci o ogromie ofiar, strat i szkód poniesionych przez Naród Polski w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu, patriotyczne tradycje zmagań Narodu Polskiego z oku­pantami, nazizmem i komunizmem, czyny obywateli dokonywane na rzecz niepodleg­łego bytu Państwa Polskiego i w obronie wolności oraz godności ludzkiej”.

Mając na uwadze powierzony mi mandat prezesa Instytutu Pamięci Narodowej wyra­żam opinię, że nie można pogodzić pamięci o ofiarach systemu totalitarnego z honoro­waniem pogrzebem państwowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach człowie­ka, który poświęcił większość swojego życia służbie reżimowi komunistycznemu.

dr Łukasz Kamiński

Prezes IPN – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski