Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

65 lat Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii

About

W dniach 27-29 maja 1950 r. na Uniwersytecie we Fryburgu odbył się I Kongres Polonii Szwajcarskiej zorganizowany przez O. Innocentego Bocheńskiego – dominikanina, byłego kapelana wojskowego i profe­sora filozofii we Fryburgu. Jednym z najważniejszych postulatów tego Kongresu było powołanie Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii. Ten czytelny sygnał ro­daków do władz kościelnych nie pozostał bez odpo­wiedzi. Już cztery dni później – 2-go czerwca 1950 r. Protektor Uchodźstwa Polskiego, Ksiądz Bis­kup Jó­zef Gawlina z Rzymu (w porozumieniu z Księdzem Biskupem François Charrière z Fryburga i Księdzem Arcybiskupem Filipem Bernardinim, ówczesnym nun­cjuszem w Szwajcarii) erygował Polską Misję Katolic­ką w Szwajcarii, powierzając jej kierow­nictwo Ojcu Profesorowi M. J. Innocentemu Bocheń­skiemu. Po­czątki PMK związane są więc z osobą dominikanina i to on po dziś dzień uważany jest za ini­cjatora Misji. O. Bocheński też był jej pierwszym rektorem – aż do 1976r.

Początkowo PMK w Szwajcarii nie miała żadnej infrastruktury. Do roku 1957 się­dziba Misji mieściła się w Albertinum – w domu Ojców Dominikanów we Fryburgu. Msze św. w większych miastach jak Ge­newa, Zurych, Bazylea, Berno, Fryburg, Lugano odprawiane były w parafiach szwajcarskich czasem raz czy dwa razy w miesiącu. Dopiero w 1956 r. został za­kupiony dom dla PMK na przedmieściach Fryburga – w Marly. W 1967 r. została wybudowana w Marly kaplica Misji pw. św. Jana z Kęt.

2 marca 1989r., ze względu na wyjątkowo duży napływ Polaków do Szwajcarii w okre­sie stanu wojennego w Polsce, Episkopat Szwajcarii ustanowił drugi etat dla polskiego duszpasterza i powołał Polską Misję Katolicką w Zurychu.pmk2

Kilka lat temu Misje Katolickie przeszły sporą reorganizację łącząc je z ośrodkami du­szpaster­skimi. Zlikwidowano również funkcje re­ktorów w Marly i Zurychu. Msze św. w języku polskim odprawiane są obecnie w 26 miej­scowościach. Głównym Koordynato­rem PMK w Szwajcarii jest Ks. Prof. Krzysztof Wojtkiewicz w Marly.

pmk1

Z okazji 65 letniej rocznicy powstania Polskiej Misji Katolickiej – Głównemu Ko­ordynato­rowi PMK w Szwajcarii Ks. Prof. Krzysztofowi Wojtkiewiczowi składa­my serdeczne gratulacje życząc Misji dalszych wielu wspaniałych lat wśród na­szej – rozrzuconej po całej Konfederacji Szwajcarskiej – Polonii.

Z wyrazami szacunku i uznania –

Tadeusz M. Kilarski

 

 

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski