Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Do Czytelników NG słów kilka…

About

1 czerwca 2016 r. Szwajcaria otworzyła naj­dłuższy kolejowy tunel na świecie – „Tunel Gottharda” o długości 57 km. Jego koszt wy­niósł ponad 12 mld franków szwajcarskich. Od głosowa­nia, podczas którego ludność Konfederacji wyraziła 64% poparcie dla budowy nowego tunelu kolejowego minęło 24 lata. 4 listopa­da 1999 r. wysadzeniem pierwszych skał w Amsteg rozpoczął etap budowy. Polecam pasjonującą lekturę na ten temat na http://www.gottardo2016.ch/de

Od 10 lipca do 10 sierpnia we Francji, 24 ze­społy narodowe rozpoczynają batalię o Mis­trzostwo Europy w piłce nożnej. Mecz otwar­cia pomiędzy gospodarzami turnieju – Francją a Rumunią 10 lipca na stadionie Stade de France w Paryżu. W fazie grupowej prze­ciwnikami Polski są reprezentacje Irlandii Północnej, Niemiec i Ukrainy. Apetyty pols­kich kibiców są duże. Zapowiadają się więc emocjonu­jące mecze. Niestety to sportowe święto przysłaniają obawy o za­machy terro­rystyczne i związane z tym środ­ki ostrożnoś­ci.. Miejmy nadzieję, że tylko na obawach się skończy.

W ostatnim czasie pracujemy nad nową apli­­kacją internetową Naszej Gazetki. Będzie całkowicie zmienio­na, choć niektóre punkty menu pozostaną – oczywiście w innej szacie graficznej, a inne znikną zupełnie. Na razie trwa faza testowa. Na internecie po­winna pojawić się do końca czer­wca pod dawnym adresem:

www.nasza-gazetka.com

I tu moja prośba do Was, do Czytel­ników NG. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i propozycje odnośnie kształtu i zawartości naszych stron internetowych. Ponadto przedstawia­jąc listę wszystkich Instytucji i Organi­zacji polonijnych oraz szkół polskich w Konfederacji proszę osoby posia­dające taką wiedzę, o weryfikację da­nych osobowych i adresowych tych placówek, o ich uaktualnienie.

Inną nową propozycją jest wprowa­dzenie do aplikacji kącika „Szwajcaria w obiektywie”. Chcemy tu prezento­wać piękno helweckiego krajobrazu, fotografie zrobione przez samych czy­telników, w czasie ich wędrówek, spacerów, wyjazdów w inne zakątki kraju naszego zamieszkania. To bę­dzie również znamienne współreda­gowanie stron internetowych Naszej Gazetki – do czego zaprasza –

Wasz Redaktor

 

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski