Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Spotkanie z Agnieszka Król, krzewicielką polskiej kultury i tradycji

About

Z okazji zjazdu przedstawicieli środowisk kościuszkowskich, jaki miał miejsce w Kra­ko­wie w dniu 23 marca br., mieliśmy przyjemność spotkać się i zrobić wywiad prasowy z Panią Agnieszką Król, młodą, pełną energii i inicjatywy działaczką kulturowo-spo­łeczną z okolic Racławic. Odpowiadając na nasze pytania przekazała ona dla „Naszej Gazetki” obszerną relację o swej działalności na rzecz promowania i utrwalania kultury i tradycji narodowej. Oto jej relacja:

Mieszkam blisko Racławic, w Pa­łecznicy. Od przed­szkola, biorąc udział w uroczys­tościach patriotycz­nych zabierałam flagę, bo zosta­łam wychowana w duchu patriotycznym. Obecniak1e działam w Racławic­kim Towarzystwie Kulturalnym, w Ruchu Regionali­stów RP, organizuję plenery ma­larskie, na które za­praszam malarzy z kraju i z za­granicy aby uwiecz­niać te historyczne miejsca póki nie zostały jeszcze całkowicie zmienione. Wznowi­łam wydanie książki Włodzimierza Tetmajera „Ra­cławice” oraz kolekcjo­nerskie wydanie audiobooka. Wydaję różne foldery, informatory, związane tema­tycznie z tradycją koś­ciuszkowską i Racławicami. Sprawuję pieczę nad Makietą Bitwy Racławickiej oraz Galerią obrazów i rzeźby, która została udo­stępniona u nas dla zwie­dzających w 2002 roku.

Ukończyłam miejscowe Liceum Handlowe, gdzie zdałam maturę. Kontynuuję obecnie dalsze studia pedagogiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Posiadam upraw­nienia mistrzowskie w zakresie piekarsko – cukierniczym, ponadto ukończyłam Stu­dium Pszczelarskie i Turystykę.

Ojciec mój – Janusz Król, poznał mamę – Danutę Kumor w Busko – Zdroju i za­kupił dla niej gospodarstwo w Niezwojowicach, w którym zamieszkali. Był to budynek daw­nej szkoły, kiedyś majątek dworski przebudowany przez rodziców w latach 80-tych i stanowiący centrum życiowe naszej rodziny. Wychowałam się tam wraz z siostrą Anią. Rodzinne gospodarstwo ma powierzchnię  5 ha, w którym prowadzimy hodowlę gęsi, kur zielononóżek i innego drobiu, a ponadto na powierzchni 2 ha naturalnych stawów, hodowlę karpia królewskiego. Prowadzimy też pasiekę 40 rojów pszczelich rozlokowa­ną w dwóch miejscach, część u nas w Niezwojowicach, część w rodzinnej posiadłości mojej mamy pod Buskiem-Zdrój.

Przy domu rodzinnym, w którym mieszkam zostały zaadoptowane pomieszczenia go­spodarcze, w których mieści się wystawa Makiety Bitwy Racławickiej i Galeria obra­zów spełniające funkcje edukacyjno- historyczne.  W domu, w którym kiedyś była szkoła urządziliśmy Muzeum Edukacyjne, a w innych czterech pokojach Muzeum Pszczelarstwa, które obecnie jest w rozbudowie. Planujemy jeszcze odtworzenie sta­rej kuźni i warsztaty kowalstwa. Prowadzimy na bazie Makiety dla dzieci i młodzieży szkolnej lekcje historii. Na bazie uli poglądowych (i też prawdziwych) prowadzimy lek­cje praktycznej hodowli pszczół, a uczestnicy warsztatów poznają właściwości i rodza­je miodów, pyłku kwiatowego oraz mogą samodzielnie wykonać świece z wosku pszczelego. W Muzeum Edukacji prowadzimy naukę kaligrafii i pisanie gęsim piórem. Przy domu urządziliśmy Ogródek Edukacyjny, aleję lipową i ścieżkę zdrowia.

 Mój ojciec – Janusz Król – jest z wykształcenia rolnikiem. Od lat młodzieńczych kolekcjonuje starocie, książki związane z historią ziemi Racławickiej. Pierwsze swoje prywatne muzeum założył w domu rodzinnym Dworze w Lelowicach – Kolonii. Oprócz pracy zawodowej jako przedsiębiorca, którą wykonywał przez 40 lat pasjonował się i nadal się pasjonuje historią i tradycją rodzimego regionu, a jako radny gminy Racła­wice – Pałecznica, również i działalnością społeczną.

Pomysł wykonania Makiety bitwy pod Racławicami zrodził się u niego podczas Targów Sztuki Ludowej na Krakowskim Rynku, gdzie zakupił od ludowego rzeźbiarza figurkę kosyniera dla wnuczka. Był to pierwszy krok w realizacji przedsięwzięcia i wykonania dużej makiety przedstawiającej zwycięską bitwę Tadeusza Kościuszki stoczoną 4 kwiet­nia 1794 roku pod Racławicami. Kontynuując to postanowienie, ojciec mój rozpo­czął poszu­kiwania rzeźbiarzy, którzy by wykonali postacie w zaplanowanej skali usytu­owane na platformie obrotowej obrazującej ukształtowanie terenu i sceny bitwy. Część wykona­nych figurek wymagała pracy artystów plastyków, malarzy, którzy mieli za zadanie odtworzyć poszczególne formacje żołnierzy aby ich mundury odzwierciedlały ubiory wojskowe z XVIII wieku. Mając za wzór wykonane i pomalowane postacie oraz zdjęcia z Panoramy Racławickiej wrocławskiego Muzeum przystąpiono w rodzinie do akcji rzeź­ bienia i malowania figurek. Wykonawcami około 100 postaci był mój tato i członkowie rodziny. Na całej powierzchni makiety 40 m2 rozmieszczono zaplecze pola bitwy, zabudowania wsi Janowiczki, kryte strzechą chaty, wozy, konie, płoty, ule, sce­nę z krzyżem i postać starego weterana, modlące się kobiety, księdza oraz lazaret polowy usytuowany we wsi Dziemiężyce. Armaty wykonane z mosiądzu, ojciec zakupił od prywatnych kolekcjonerów, a wozy i skórzaną uprząż dla koni wykonał samodziel­nie. Prace przy makiecie trwały kilka lat, a zaangażowanych w nie było kilkunastu arty­stów praktycznie z całej Polski, a także z Ukrainy. Obraz dworku Kościuszki (olej/płót­no) otrzymaliśmy jako dar od grupy dzieci, które nas odwiedziły w czasie pięciodnio­wej kolonii.

W kwietniu 2010 roku nastąpiło uroczyste otwarcie „Makiety Bitwy Racławickiej.” Współpracując z dyrektorem wrocławskiego Muzeum gdzie jest eksponowana Pano­rama Rak2acławicka panem Nowakiem, opracowaliśmy 20 minutową narrację obrazującą słownie przebieg bitwy w wykonaniu krakowskiego aktora Krzysztofa Góreckiego.

Kontynuując pasję mojego ojca 2 listopada 2012 roku zarejestrowałam miejscową Fundację Tra­dycji Kościuszkowskiej, która ma na celu utrwalanie więzi między Polską a rodakami mieszkającymi poza granicami naszego kraju. Poprzez programy eduka­cyjne oraz wymianę kulturalno–naukową, chcę promować także polską kulturę i sztu­kę, chronić dobra kultury i dziedzictwo narodowe, podtrzymywać i upowszechniać tra­dycję i roz­wój świadomości narodowej, utrwalać poczucie Polskości i jej patriotyczne korzenie. Poszerzając zakres odbiorców też spoza Polski, nawiązałam współpracę z wybitnym aktorem, Andrzejem Sewerynem, który nagrał dla nas tekst w języku pols­kim i francuskim jako podkład dźwiękowy pozwalający głębiej przeżywać przebieg rac­ławickiej batalii. Pragnę dodać, że jest również nagrana wersja w języku angielskim i czeskim a przetłumaczone i przygotowane do nagrania są wersje: niemiec­ka, włoska, ukraińska i rosyjska.

Mając na uwadze ochronę przyrody w kwietniu 2015 r. zare­jestrowana została na mój wnio­sek przez Ministra Kultury i Dzie­dzictwa Narodowego – Mu­zeum Pszczelar­stwa, w którym wysta­wione jest m.in. 5 obra­zów. Jeden z nich (ulu­biony przez dzieci) opo­wiada o ży­ciu rodzi­ny pszczelej wciągu roku, a 10 minutowy podkład nagrany przez aktora Krzy­sztofa Górec­kiego prze­nosi ogląda­jących w świat pracujących pszczół.

Makieta Bitwy i Galeria obrazów były wystawiane przez okres miesiąca w Muze­um Wsi Kieleckiej, w Tokarni oraz w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie, w Lice­um  Ogólnokształcącym im. B. Nowodworskiego oraz w dawnym budynku dworca PKP w Krakowie, a ponadto w Domu Towarowym „Skarbek” w Katowicach, w Euro­pejskiej Galerii Sztuki Millenium Hall w Rzeszowie, i oczywiście w Racławicach, w domu parafialnym przy kościele.

Galeria składająca się 36 obrazów – ilustracji do „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza (85×95 olejna płótnie), autorstwa Józefa Juszczyka, była wystawiana przez 12 dni z czytaniem przez lektorów w sanatorium w Busku – Zdroju, również w Szczawnie Zdro­ju w „Domu Zdrojowym”, także w Krakowie w  Teatrze im. Juliusza Słowackiego oraz na krakows­kim rynku wokół pomnika Mickiewicza w dniu 24 grudnia 2015 r.

Mamy również małą galerię w liczbie 18 obrazów (olej, płótno, 30×40), do której wcho­dzą malarskie ilustracje do po­wieści Włodzimierza Tetmajera „Racławice”  oraz inne obrazy i płaskorzeźby o polskiej tematyce historycznej.

W 2015 r., z inicjatywy ojca powołałam komitet budowy (usypania) kopca im. Ja­na Pawła II w Racławicach. Teren pod usypanie kopca (2 ha) chce przekazać wójt Gmi­ny Racławice. W chwili obecnej są opracowywane plany budowy i uzbrojenia te­renu.

W 2013 r. zakupiłam grunt 4.20 ha w Racławicach z myślą zbudowania pomieszcze­nia Muzeum Tadeusza Kościuszki. Na części pozostałej planuję urządzić Park- Mapę Pielgrzymek do Polski Jana Pawła II. Tworzyć go będą kompozycje różnokolorowych krzewów i roślin obrazujące, miejsca pobytu i daty pielgrzymek Papieża wraz z herbami miast, które odwiedził.

Pragniemy aby obraz „Powitanie Ojczyzny JP II” podczas Jego pielgrzymki do Polski, upamiętniający ucałowanie ziemi z pól bitewnych Racławic przez Ojca Świętego w dniu 16 sierpnia 2002 roku – trafił w formie obrazka-pocztówki z przyklejoną tą cząstką ziemi za pośrednictwem „Naszej Gazetki” również do Rodaków żyjących poza Krajem, a rozrzuconych po całym świecie.

Rozmawiał Jan A. Konopka


Od Redakcji: Dla osób i instytucji zainteresowanych promowaniem działalności Pani Agnieszki Król podajemy jej adres mailowy: ag-kr@tlen.wp


Z a p r a s z a m y na strony internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo­wego www.mkidn.gov.pl, na której znajduje się wykaz dzieł sztuki utra­conych przez Polskę w wyniku II wojny światowej. W wyniku dotychczasowych działań kilka dzieł udało się odnaleźć na terenie Szwajcarii. 

 

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski