Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Do Czytelników NG słów kilka…

About

kilarski

Krótka wizyta pań­stwowa Prezydenta RP p. Andrzeja Dudy z małżonką w Szwajcarii. Do­stojni Goście znaleźli także czas na spotka­nia z Polonią w Rapperswilu, w Ber­nie i w Vevey, gdzie złożono kwiaty u stóp pomnika Henryka Sienkiewicza. Na spotkaniu w Am­basadzie, Pa­ra Prezydencka otrzymała czte­ry tomy zawierające 128 wydań Gońca obo­zowego – gazety Polskich żołnierzy interno­wanych w Szwajcarii w latach 1940-45, które wydałem kilka lat temu. Wydanie unikalne nie tylko ze względu na treść ale i na­kład 30 kompletów.

Sporo materiałów związanych z Tadeuszem Kościusz­ką. Rok 2017, UNESCO oraz Senat RP og­łosiły Rokiem Kościuszki. To wybitna postać Polski i demo­kratycznego świata.

Publikuję również Apel w sprawie powołania ZOIP. Posyłam go również drogą mailową do wszystkich Organizacji i Instytucji, któ­rych adresy posiadam. Wszyst­kie struktury pragnące współ­działać dla do­bra szwajcar­skiej Polo­nii są serdecznie witane.

W środku egzemplarza jest dołączona kart­ka przedstawiająca dzieci w wręczające ko­szyk św. Janowi Pawłowi II na tle Watykanu, Kopca Kościuszki w Racławicach i kościoła Mariackiego w Krakowie. W tym koszyczku naklejona jest Racławicka ziemia. Ta kartka to dar dla Czytelników NG od p. Janusza Króla, niezwykle czynnego w pielęgnowaniu tradycji kościuszkowskiej. O tym inicjatorze i współtwórcy „Makiety Bitwy pod Racławica­mi”, pisaliśmy w nr 2/2016

Od nestora wśród autorów i długoletnie­go czytelnika NG – p. Karola Duszy–Roztockie­go otrzymałem zbiór świet­nych fraszek. Kilka publi­kuję w niniejszym wydaniu. Cdn…

Na stronie tytułowej NG jest wyjątkowa kart­ka świąteczna. Jej piękno i siłę określają w znacznym stopniu okoliczności jej powsta­nia. Patrząc na nią pamiętajmy, że została zrobiona w warun­kach wię­ziennych w okresie stanu wojennego ­wprowa­dzonego przez Jaruzelskiego w 1981 roku. Więcej szczegółów w materiale Emila Masteja na stronie 3.

Ta Kartka świąteczna to jakże zna­mienny symbol zwycięstwa idei Wol­ności nad zniewoleniem Tyranii, to także hołd i pokłon tysiącom Ofiar stanu wojennego z 13 grudnia 1981r., hołd i pokłon Ofiarom, którym komu­nistyczna junta zniszczyła młodość, teraźniejszość i przyszłość, a często­kroć życie osobiste, rodzinne i zawo­dowe. To także swoiste memento dla tyranów, że żadne kra­ty i więzienia, rewizje i przeszukania, bestialstwa i łajdactwa nie zniszczą woli wiary w Matkę Bożą i Jej Syna i w Wolność Człowieka.

Tadeusz M. Kilarski

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski