Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Wieści z III-go Europejskiego Forum Mediów Polonijnych (Warszawa – Pułtusk, 21-23 października 2016 r.)

About

zrzeszenie

Pod patronatem honorowym Marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej odbył się w Warszawie i Pułtusku po raz trzeci coroczny zjazd przedstawicieli mediów polonijnych z krajów Europy. W obradach, rozpoczętych w Warszawie w sali Senatu R.P. i kontynuowanych na zamku w Pułtusku, wzięło udział 52 delegatów reprezentujących różne organy prasowe i informacyjno-medialne, oraz radio i telewizje.

Obok polskich środowisk medialnych, w Forum uczestniczyli przedstawiciele mediów polonijnych z 21 krajów, a mianowicie: z Austrii, Belgii, Białorusi, Czarnogóry, Czech, Danii, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Rosji, Rumunii, Szwecji, Szwajcarii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch i Węgier. Ze strony szwajcarskich mediów polonijnych uczestniczył w zjeździe Redaktor Naczelny „Naszej Gazetki” (Zurych), p. Tadeusz Kilarski. Towarzyszył mu autor niniejszego reportażu.

Organizatorem tegorocznego Forum było Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwe­cji pod przewodnictwem, p. Teresy Sygnarek, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, re­prezentowane przez p. Marka Różyckiego – Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia i p. Romana Wróbla – Koordynatora programów d/s mediów polonijnych oraz Europej­ską Unię Wspólnot Polonijnych w Warszawie, której przewodniczącym jest p. Tadeusz Adam Pilat.

Forum otwarła uroczyście, w piątek 21 października p. Maria Koc, wicemarszałek Se­natu R.P. W obradach uczestniczyli i inni członkowie Senatu oraz kierownicy władz i komisji ministerialnych. Byli obecni m.in. p, Bohdan Borusewicz, wicemarszałek Senatu, oraz czołowi przedstawiciele Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Stałej Komisji Rady Ministrów, Biura Kancelarii Prezydenta R.P. do spraw Kontaktów z Polakami za Granicą oraz Departamentu M.S.Z. dla Współpracy z Polonią i z Polakami za Granicą. Obecnym był również przedstawiciel Telewizji „Polonia”.

Na wstępie odczytane zostały listy z życzeniami w wyrazami poparcia dla Forum od Marszałka Senatu p. Stanisława Karczewskiego i od Ministra Spraw Zagranicznych p. Jana Dziedziczaka.

sygnarekrozyckiPoczątkowe obrady toczyły się wokół te­matu prelekcji o roli mediów polonijnych w podtrzymywaniu tożsamości narodowej (p. Teresa Sygnarek) oraz o Polonii w oczach mediów polonijnych (p. Wieslaw Lewicki). W dniu następnym omawiano ponadto sprawę aktualnych i przyszłych form współdziałania i promocji środowisk i mediów polonijnych (mediatorami byli kolejno: p. Tadeusz Adam Pilat, p. Marek Różycki i p. Teresa Sygnarek).

Obrady Forum pozwoliły stwierdzić istnie­nie dużej różnorodności środków me­dial­nych w poszczególnych środowiskach krajowych.

Stwierdzono także rodzące się tendencje zmierzające do odejścia od praktyki wydawnictw drukowanych. Wyrażono zgodną uwagę, że odpowiednie szkolenie polonijnych kadr dziennikarskich, szeroka współpraca i wymiana doświadczeń są wielce potrzebne dla rozwoju środowisk i mediów polonijnych. Postanowiono zatem zwrócić się do Władz Polskich z wnioskiem o wspieranie akcji i działań w tym zakresie. Chodziłoby tu w szczególności o udzielenie wsparcia finansowego dla portalu integracyjnego Media Polonijne, portalu prasy drukowanej oraz dla digitalizacji mediów polonijnych. Kończąc obrady uznano za konieczne organizowanie corocznych zjazdów Forum.

Opuszczaliśmy pułtuski zamek świadomi tego, co podkreślała w swym wystąpieniu p. Janina Sagatowska, Przewodnicząca Komisji Spraw Emigranci i Łączności Polaków za Granicą, mówiąc, że żyjąc na obczyźnie „trzeba walczyć o dobre imię Polski. Pokazywać, to co nas łączy i być kontynuacją Polski”.

uczestnicy

J.A. Konopka

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski