Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Do Czytelników słów kilka…

About

To była niezwykła krótka wizyta 45-tego Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej – Donal­da Trumpa z małżonką Melanią i córką Ivanką w Polsce. Krótka, ale jednocześnie wypełnioną po brzegi problematyką stosunków nie tylko polsko-amerykańskich, ale i transatlantyckich i światowych, bo dotyczących problemu Korei Północnej.

Memorandum na zakup systemu antyrakietowego „Patriot”, dywersyfikacja energii, idea Trójmorza, do­tyczącą 12 państw pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem i Mo­rzem Czar­nym, zobowiązania wynikające z art. 5 Traktatu Północnoatlantyc­kiego – nazywanym tak­że traktatem waszyngtońskim o wzajemnej pomocy w razie agresji na jednego z członków NATO – to cała gama zagadnień związanych z tą wizytą. I to na co czekała nie tylko Polska, ale i Europa i świat – pierwsze oficjalne przemówienie Prezydenta USA w czasie swojej wizyty zagranicznej. Odwiedziło nas kilku Prezydentów, przemawiali, ale nawet wspania­ły Ro­nald Reagan nie poszedł tak daleko w nazwa­niu spraw po imieniu a dotyczących najboleśniej­szych dramatów naszego narodu…

To moja pierwsza wizyta w Europie Środkowej w roli Prezydenta — jestem zachwycony, że odbywa się ona właśnie tutaj, w tym wspaniałym kraju. Polska jest w geograficznym sercu Europy, a co ważniej­sze: w polskim narodzie widać duszę Europy. (…) Przez dwa stulecia Polska padała ofiarą cią­głych, brutalnych ataków. Ale mimo że jej ziemie by­ły na­jeżdżane i okupowane a państwo zniknęło nawet z mapy nigdy nie udało się wymazać Polski z historii czy też z Waszych serc. W tych mrocznych czasach nie mieliście wprawdzie swojego kraju, ale nigdy nie straciliście swojej dumy. (…)

Jesteście narodem o ponadtysiącletniej historii. Gra­nice waszego państwa wymazano z map na ponad jeden wiek – i zaledwie przed stu laty granice te zo­stały przywrócone. W 1920 roku, w bitwie zwanej Cudem nad Wisłą, Polska zatrzyma­ła sowiecką armię dążącą do podboju Eu­ropy. Dziewiętnaście lat później, w 1939 ro­ku, znów zostaliście napadnięci– tym ra­zem od zachodu przez nazistows­kie Niem­cy, a od wschodu przez Związek Radziecki. Pod podwójną okupacją naród polski prze­żył nieopisaną gehennę: zbrod­nię katyńską, Holokaust, warszawskie Getto i Powstanie w Getcie, zniszczenie pięknej stolicy i zagła­dę prawie jednej piątej ludnoś­ci. (…) Ciemiężcy próbowali was złamać, ale Polski złamać nie mogli.  I kiedy nad­szedł dzień 2 czerwca 1979 roku i gdy na Placu Zwycięs­twa na pierwszej mszy z pol­skim papieżem zgromadziło się milion Pola­ków- tego dnia każdy komunista w Warsza­wie musiał zdawać sobie sprawę, że opre­syjny system wkrótce się załamie. Zrozu­mieli to dokładnie w tym momencie,  gdy podczas kazania papieża Jana Pawła II milion Polaków – mężczyzn, kobiet i dzieci – podjęło modlitwę. (…)Nie prosili o bogac­twa. Nie prosili o przywileje. Słowami pieśni wypowiedzieli trzy proste słowa: „My chce­my Boga”.

Historyczne i wzruszające przemówienie prezydenta Donalda Trumpa!

Wasz  Redaktor

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski