Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Do Czytelników NG słów kilka…

About

W referendum w Szwajcarii z 24 września 2017 w sprawie reformy emerytalnej społeczeństwo nie tyl­ko odrzuciło propozycję rządu, ale jednocześnie da­ło jednoznaczny przekaz politykom, iż już nie przyj­muje i nie będzie przyjmować bezkrytycznie wszy­stkie ich propozycje. I słusznie!

Kasandryczne wizje głoszące, iż do 2030 roku AHV i BVG będą puste, nijak się mają do rzeczywistości.

Spójrzmy na liczby. AHV pod koniec 2016 r. dyspo­nowała kapitałem 44,7 mld CHF (w 1990 – 18,2 mld CHF). W ostat­nim dziesięcioleciu rezerwy AHV stale rosły. Jedynie w 2008 i 2015 dochody z inwestycji wyniosły za­led­wie 20 mln CHF, co przyniosło straty 2,84 mld. Pomiędzy 2007-2016 zyski AHV wynosiły średnio 1 mld CHF rocznie. Federalny Urząd d/s. Ubezpieczeniowych szacuje, że do 2025 r. rezerwy spadną max. do 33,8 mld CHF. Z uwagi jednak na wzrost urodzeń (w 2016r. przyszło na świat 87 883 dzieci, tyle jak nigdy od 1973), najpóźniej od 2030 r. przyjdzie następny Babyboomer-Genera­cja. Innymi słowy – 1 filar (AHV) stoi na mocnych podstawach.

Nie gorzej ma się sytuacja z BVG, choć i tu­taj Kasy narzekają chcąc skracać emerytury, jedno­cześnie zarabiając regularnie, co roku średnio 600 mln CHF. Na koniec 2015 r. ich kapitał wynosił 1019,7 mld, z tego tylko 903,3 mld CHF jest na pokrywanie aktyw­nych rent i emerytur. 116,4 mld CHF odłożono, jako rezerwę. 2 filar (BVG) stoi dość mocno…

Społeczeństwo szwajcarskie chyba zaczęło sobie uświadamiać, że tak jak ukryte i zamaskowane ra­dary na drogach nie służą poprawie bezpieczeństwa a jedynie nabijaniu kasy policji, tak i politycy wybrani przez naród bardziej dbają o tę jego część najza­możniejszą i „przy okazji” o siebie. Jakże precyzyj­nie sformułowała to jedna z czytelniczek w liście do czasopisma szwajcarskiego: „Przedstawiciele na­szego narodu już dawno przestali działać zgodnie z naszą Federalną Konstytucją, ale o wiele więcej w interesie własnego portfela. A suweren może już tyl­ko płacić, płacić, płacić”. (tłum. tmk)

Prywatyzacja w Warszawie… Zwracanie kamienic osobom, które od dziesięcioleci spoczywają na cmentarzach może by miało coś „z czarnego humoru”, gdyby w tle nie było dramatów tysięcy rodzin i śmierć (ja­koby samobójcza) p. Joanny Brzeskiej, ob­rończyni lokatorów z podlegających rosz­czeniom kamienic. Urząd Warszawy ma się dobrze. Oglądając i przysłuchując się prze­słuchaniom Komisji Reprywatyzacyjnej min. P. Jakiego przypominają się słowa Dymne­go w parafrazie „Psy szczekały, karawana szła dalej…”.

Gdy to wydanie NG będzie w druku, 15 października w Solurze odbędzie się naj­ważniejsza uroczystość w tym roku – 200. rocznica śmierci T.Kościuszki – jednego z naszych największych bohaterów narodo­wych. Wielkość tej postaci – podobnie jak mało docenianego I.J.Paderewskiego – leży nie tylko w patriotyzmie, w umiłowaniu doz­gonnym naszej Polski, ale również w czło­wieczeństwie, w wartościach ludzkich, któ­re przez całe życie Im towarzyszyły. Gdy Koś­ciuszko za­wiedziony wynikami Kongresu opuszczał Wiedeń 20 czerwca 1815 r. tymi słowami potwierdził swoje życiowe „credo”: „Obywatel, który chce szczycić się (być) do­brym Polakiem, powinien poświecić wszy­stko dla Ojczyzny i być zawsze ludzkim i sprawiedliwym”. Warto pamiętać te słowa!!!

Wasz  Redaktor

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski