Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Do Czytelników NG słów kilka…

About

To wydanie NG było już gotowe do druku, gdy wy­szła sprawa odmowy publikacji przez NZZ materiału napisanego przez Ambasadora RP p. J. Kumocha i Konsula Honorowego RP p. M. Blechnera. Przerobi­łem więc to wydanie by móc umieścić je teraz i to w wersji językowej zarówno polskiej jak i niemieckiej. Tę drugą kieruję do naszych szwajcarskich nie tyle przyjaciół, którzy wiedzę historyczną o Polsce mają dość poukładaną, ale do znajomych, sąsiadów, ko­leżanek i ko­legów z pracy, którzy tę wiedzę czerpią częstokroć z mediów Polsce niechętnych czy wręcz wrogich, a przez to dalekich w swoich przekazach od obiekty­wizmu i prawdy historycznej. Jednocześnie w pełni popieram p. E. Masteja postu­lującego powołanie oś­rodka prowadzącego badanie antypolonizmu wraz z wszelkimi jego funkcjami, o których pisze autor w swoim felietonie.

W tym miejscu trudno nie nawiązać do wspaniałego opracowania p. M. Wonko – Biuletynu „W kraju i na obczyźnie”, 1942–43. To w pigułce koszmar ludnoś­ci przede wszystkim polskiej i żydowskiej na tere­nach polskich okupowanych przez zbrodniczą nie­miecką III Rzeszę. I tak jak nie wolno zapomnieć o Holokauście, tak też nie wolno zapomnieć o eks­ter­minacji narodu polskiego, łapankach, dziesiątko­wa­niu zakładników, wywózkach do Niemiec i do obo­zów. I tak jak nie wolno zapomnieć o zbrodni pow­stania w getcie w 1943 r., tak nie wolno zapomnieć o ludobójstwie na warszawskiej Woli, gdzie w bes­tialski sposób oprawcy z SS wymordowali ponad 60 tyś ludności cywilnej Warszawy i o barbarzyń­skim – obcym wszelkim ludzkim konwencjom –uto­pieniu w krwi powstania warszawskiego w 1944 r.

Wspomina autorka opracowania, iż na stronach Ar­chiwum Muzeum Polskiego w Rapperswilu odnajdą Państwo również większość wydanych w tym czasie egzemplarzy „Gońca Obozowego” – gazety polskich żołnierzy internowanych w Szwajcarii (1940-45). Wszystkie egzemplarze „Gońca” udało mi się wydać w 2006 roku w postaci 4 tomów spełniając prośbę ówczesnego Prezesa 2 DSP, ś.p. Henryka Wę­gra, wspaniałego człowieka i działacza polonijnego. Niestety nakład nie był duży.  Niemniej czterotomowe komplety „Gońca” są w bibliotece Prezydenta RP p. Andrzeja Dudy, w Jagiellonce, Ossolineum i bibliote­ce Głównej w Warszawie, w bibliotece w Rapperswilu, w  AHP we Fryburgu i  w kilku innych ośrodkach polonijnych.

W Muzeum w Rapperswilu ponownie poja­wiło się malarstwo Tadeusza Wojnarskiego. Dla młodego pokolenia może warto przy­pomnieć, że ten artysta i działacz polonijny, w 1973 roku założył Naszą Gazetkę, cza­sopismo, które następnie prowadził jako re­daktor naczelny przez blisko 25 lat, a któ­re właśnie trzymacie w swoich rękach.

I na koniec coś z Polski. Trzeba być wyjąt­kowym ignorantem, aby dzisiaj proponować Polakom wprowadzenie Euro. Ludność tak rozwiniętych i bogatych krajów jak Niemcy, Francja i Włochy poczuła boleśnie podwyż­ki cen, o których wcześniej nie było mowy. Trochę otrzeźwienia – Panowie Politycy!!!

 

                                 Wasz Redaktor

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski