Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

“ŁAŃCUCH DOBRYCH SERC…”

About

Tymi słowami określił p. Stanisław Karczewski, Marszalek Senatu R.P. w swym prze­mówieniu wygłoszonym w Bernie 12 lutego, akcje podejmowane przez Polaków dla ratowania życia ich żydowskich rodaków w okupowanej przez Hitlerowców Ojczyźnie. Wystąpił on z okazji uroczystego od­słonięcia tablicy ufundowanej przez Ambasadę R.P. na fasadzie budyn­ku przy ulicy Thunstrasse 21, dla uczczenia pamięci dwóch polskich dyplomatów z okresu II.  Wojny  światowej: Konstantego Rokickiego i Juliusza Kühla. Stanowili oni jedno z przysłowiowych polskich ogniw w owym “łańcuchu dobrych serc”.

Na uroczyście odsłoniętej tablicy figurują napisy (w językach niemieckim i angielskim) o następującej treści (wolne tłum. w wersji polskiej):”W tym domu, w latach II. wojny światowej, polscy dyplomaci ze służby konsularnej, Konstanty Ro­kicki i Juliusz Kühl wystawiali dla Żydów fałszywe paszporty do kra­jów Ameryki Południowej. Dzięki ich akcji, duża ilość Żydów żyjących w okupowanej wówczas Pol­sce uniknęła śmiertelnego Holocau­stu z rąk niemieckich hitlerowców. Akcja ta było prowadzona ze współudziałem organizacji żydowskich, oraz pod kierunkiem ów­czesnego Posła  R.P. w  Bernie, Antoniego Ładosia i jego zastępcy Stefana Ryniewicza.”

Licznie zebrani uczestnicy tej uroczystości, Polacy i ich szwajcarscy przyjaciele, oraz członkowie miejscowej wspólnoty żydowskiej, wysłuchali na wstępie wypowiedzi Prezydenta R.P. skierowanej na piśmie z okazji odsłonięcia tablicy. Odczytał ją p. Tadeusz Deszkiewicz, do­radca Prezydenta. Ze strony polskiej przemawiali: p. Stanisław Karczewski – Marszalek Senatu R.P., p. Jan Dzie­dziczak – wiceminister Spraw Zagranicznych R.P., p. Jakub Kumoch – Ambasador R.P. w Bernie oraz p. Ma­teusz Szpytma – Zastępca Prezesa IPN w Warszawie. Ze strony szwajcarskiej przemawiał p. Dominique  de Buman, Przewodniczący Parlamentu Federalnego. Wystąpili również szwajcarscy przedstawiciele miejscowych instytucji. W swoich wystąpieniach wszyscy podkreślali bohaterstwo czynów polskiego społeczeństwa w ratowaniu żydowskich współobywateli w obliczu Holocaustu. Po przemówieniach nastąpiło “zbiorowe” odsłonięcie pamiątkowej tablicy.

Następnie miało miejsce przyjęcie w Polskiej Ambasadzie, w nastroju wspólnoty myśli i wzajemnej sympatii. Z obecnymi na spotkaniu przedstawicielami żydowskiej wspólnoty wymieniano wspomnienia rodzinne związane z akcjami pomocy niesionej ich ro­dakom prześladowanym przez reżim hitlerowski w okupowanej Polsce.

Uroczystość była godnym uczczeniem pamięci męczeńskiej tragedii wspólnie przeżywanej na ziemiach Ojczyzny zniewolonej w latach wojny przez okrutnego najeźdźcę.

J.A.K

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski