Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Do Czytelników NG słów kilka…

About

Zapewne wielu Czytelników zada sobie pytanie, dla­czego życiorys Ignacego Jana Paderewskiego, wy­przedza relacje z polonijnych uroczystości 100-tnej rocznicy odzyskania Niepodległości… Powód jest jeden – Niepodległość wywalczył naród polski, setki tysięcy imiennych i bezimiennych bohaterów, ale ten naród miał nie tylko Józefa Piłsudskiego, nie tylko Romana Dmowskiego, ale miał także postać tyta­niczną, genialną i jednocześnie jakże ludzką – Igna­cego Jana Paderewskiego. Był On nie tylko wspa­niałym pianistą i kompozytorem, był nigdy niewąt­piącym patriotą, a przy tym wszystkim, niezwykle skromnym, dobrym i uczciwym Człowiekiem. Jego postać choć powszechnie znana, nie była i nadal nie jest w kraju w pełni doceniana za to co zrobił dla swojej ukochanej Ojczyzny. I nie chodzi tu o licyto­wanie się, który z wielkiej trójki zrobił więcej, ale o odpowiedź na fundamentalne pytanie – czy bez któ­regoś z nich, Listopad 1918 roku, byłby takim sa­mym Listopadem, tym Niepodległym Listopadem? Nie, nie byłby. Tę odpowiedź znają historycy, czas, aby zagościła do szkół i „pod strzechy”… Niedawno TVP1 i Polsat wyemitowały świetnie zro­biony film dokumentalny pt. „Niepodleg­łość” składaj­ący się z materiałów archiwalnych róż­nych państw, dotąd nigdzie niepublikowanych, a do­tyczących Pol­ski lat 1918-23. Wie­le miesięcy żmud­nej pracy 200 osób, które te dokumenty fotograficz­no-filmowe od­restaurowały, zdygitalizowały, ubrały w kolor i zmon­towały w pasjonującą historię odbu­dowywania pań­stwowości polskiej. Ten dokumentalny film to po raz kolejny potwierdza wielkość Polaków tamtych lat i to nie tylko w osobach Dmowskiego, Paderewskiego i Piłsudskiego, ale także gen.Hallera, Korfantego, Wi­tosa, Narutowicza, Moraczewskiego czy Daszyńs­kiego i setek innych. Nie było w nich prywaty, partyj­ne interesy poszły na dalszy plan, a am­bicje i włas­ne ega podporządkowali wartości największej – Pol­sce. Czemu nie potrafimy tego dzisiaj? Czy potrze­ ba znowu tragedii by zamiast gardłowania znów na-uczyć się ze sobą rozmawiać?

Odchodzą ostatni Internowani w Szwajcarii. Ich ży­ciorysy, wspaniałe życiorysy to każdy z osobna ma­teriał na pouczający film. Po­znałem ich wielu i dlate­go tak bardzo boli, że tak wielu musiałem żegnać w naszym ziemskim wymiarze… Bądź dumna moja Polsko – bo wielkich miałaś synów…

Radosnych i Pogodnych Świat Bożego Narodzenia oraz dużo Zdrowia, Spokoju Ducha i Spełnienia swoich marzeń w no­wym AD 2019 roku życzy Wam

Wasz Redaktor

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski