Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Polska wspiera badania nad holokaustem

About

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele,

 

Poniżej znajdą Państwo pełny tekst odpowiedzi Ambasadora Jakuba Kumocha oraz Konsula Honorowego Markusa Blechnera na artykuł niemieckiego dziennikarza Josepha Croitoru (NZZ, 28.03). Niestety gazeta odmówiła jego publikacji, bo domagała się zmiany jego tytułu.

 

Ambasada stoi na stanowisku, że zasady szwajcarskiej Rady Prasowej zakazują do­konywania zmian w listach od czytelników i że prawo do repliki stanowi jedną z najważniejszych norm etyki dziennikarskiej. Próba nadania artykułowi tytułu sprzecznego z jego treścią („Polska przeciwko badaczom Zagłady“ lub „Polska krytyka badaczy Za­głady“), nie może być postrzegana inaczej jak próba cenzury. Nie protestujemy przeciwko badaniom nad Zagładą, tylko przeciwko pogwałceniu podstawowych zasad dziennikarstwa.

 

Z tego też powodu złożyliśmy skargę w szwajcarskiej Radzie Prasowej. To drugi raz z rzędu, gdy ta sama gazeta odmawia nam prawa do skorygowania informacji.

Ambasada RP w Bernie

Polska wspiera

badania nad Holokaustem

 

Piszemy ten list razem: Żyd i Polak, po­nieważ sprawa jest poważna. Dotyczy prawdy historycznej i etyki dziennikars­kiej. Odnosimy się do artykułu autorstwa Josepha Croitoru (NZZ z dn. 28.03.2019) o rzekomej polskiej kampanii przeciwko badaniom nad Holokaustem.

1. Pod koniec lutego br. w Paryżu odbyła się konferencja grupy kontrowersyjnych hi­storyków zajmujących się Holokaustem. Organizatorzy oskarżyli polskich uczestników o antysemityzm i zakłócanie przebiegu konferencji. Ambasador RP w Szwajcarii opublikował na Facebooku 4,5 godziny materiału filmowego, który pokazuje, że oskarżenia te są bezpodstawne. Pan Joseph Croitoru nie uczestniczył w konferencji, nie zapoznał się z opublikowanymi nagraniami i nie próbował się z nami skontaktować. W swoim artykule, napisanym miesiąc po konferencji, os­karżył „Polskę” po wysłuchaniu tylko jed­nej strony.

2. Wygląda na to, że autor artykułu nie przeczytał książki pt. „Dalej jest noc” ani jej re­cenzji (dostępnej tylko po polsku). W przeciwieństwie do artykułu, książka nie mówi o tym, że Polacy przyczynili się do śmierci 200.000 Żydów. Mamy zatem do czynienia z fałszowaniem źródła. W lutym przyznał się do tego „Jerusalem Post”. Książka nie udowadnia również, że przeżyło 1,8% ludności żydowskiej. To jedynie liczba zbadanych przypadków i zafałszowany wynik.

3. Polska promuje i finansuje badania nad Holokaustem. Wspomniana grupa historyków, która działa w państwowej Polskiej Akademii Nauk, otrzymuje także granty i sub­wencje.

4. Pełna replika (a) zamieszczona jest na stronie www.berno.msz.gov.pl/de/root , a nagrania znajdują się na profilu FB ambasadora Jakuba Kumocha.

 

Markus Blechner, Konsul Honorowy RP w Zurychu

Jakub Kumoch, Ambasador RP w Szwajcarii

Polen unterstutzt

die Holocaust-Forschung

 

Wir schreiben diesen Brief gemeinsam: ein Jude und ein Pole, weil die Sache ernst ist. Sie betrifft historische Wahrheit und journalistische Ethik. Wir beziehen uns auf den Artikel über die angebliche polnische Kampagne gegen die Holocaust-Forschung, den Joseph Croitoru in der NZZ vom 28.03. verfasste.

1.Ende Februar fand in Paris die Konferenz von einer umstrittenen Historiker-Gruppe statt, die sich mit Holocaust befasst. Danach warfen die Organisatoren den polnischen Teilnehmern Antisemitismus und Behinderung des Events vor. Der polnische Botschafter in der Schweiz veröffentlichte 4,5 Stunden Aufnahmen auf FB, die zeigen, dass es sich um fake news handelt. Nach einem Mona! beschrieb Herr Croitoru den Vorfall. Er hörte aber die Aufnahmen nicht ab und versuchte nicht, uns zu kontaktieren. Er beschuldigte “Polen”, nachdem er nur eine Seite der Debatte anhörte.

2. Es scheint, dass er weder das Buch „Es ist immer noch Nacht”, noch seine Kritik (nur auf Polnisch erhältlich) gelesen hat. Im Gegensatz zum Artikel steht es im Buch nicht, dass die Polen zum Tod von 200.000 Juden beitrugen. Es handelt sich um eine Quellenfälschung. Im Februar gab das „Jerusalem Post” zu. Aus dem Buch geht auch nicht hervor, dass 1,8% der jüdischen Bevölkerung überlebte. Das ist die Zahl der untersuchten Fälle. Eine Ergebnisfälschung.

3.Polen fördert und finanziert die Holocaustforschung. Auch die erwähnte Historiker-Gruppe, die in der staatlichen Pol­nischen Akademie der Wissenschaften funktioniert, erhält staatliche Grants und Zuschüsse.

4.Die vollständige Replik (b) befindet sich unter www.berno.msz.gov.pl/de/root und die Aufnahmen auf FB-Profil des Bots­chafters Kumoch,

 

Markus Blechner, Honorarkonsul Polens in Zürich

Jakub Kumoch, Botschafter Polens in der Schweiz

(a) Poniżej pełna replika Markusa Blechnera, Konsula Honorowego RP w Zurychu i Jakuba Kumocha, Ambasador RP w Szwajcarii

(b) – Nachfolgend finden Sie eine vollständige Replik von Markus Blechner, Honorarkonsul der Republik Polen in Zürich und Jakub Kumoch, Botschafter der Republik Polen in der Schweiz

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski