Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Zbigniewa Romaszewskiego związki z Podkarpaciem

About

Współpracę z Zofią i Zbigniewem Romaszewskimi działacze podziemnej „Solidarności”ówczesnego Podkarpacia nawiązali w początkach lat osiemdziesiątych. Dużą rolę odegrała tutaj Danuta Jadczak, pochodząca z Jasła bliska współpracownica państwa Romaszewskich, działająca wspólnie z nimi w Zespole Radia „Solidarność”, razem z nimi i kilku innymi osobami oskarżona i skazana w procesie przed Sądem Warszawskiego Okręgu Wojskowego w 1983 roku. romaszjas

Ta współpraca trwała intensywnie i później – w latach dziewięćdziesiątych – siłą rzeczy na innej już płaszczyźnie. Dzięki kontaktom ze Zbigniewem i Zofią nawiązano wiele innych cennych znajomości ze znaczącymi postaciami podziemnej „Solidarności”, ludźmi kultury zaangażowanymi w działalność opozycyjną, dziennikarzami nielegalnej prasy. Zaowocowało to wieloma wspólnymi przedsięwzięciami na terenie Jasła i Kros­na, takimi jak spotkania ze znany­mi opozycjonistami czy też występami popularnych artystów. Były to wydarzenia o dużym znaczeniu dla członków i sympatyków „Solidar­ności” z tego terenu.

Jednym z najbardziej spektakularnych wydarzeń, będących efektem tej współpracy by­ło wyemitowanie w paśmie UKF w dniu 7 X 1984 w Jaśle 10 minutowej audycji Radia Solidarność. Nie byłoby to możliwe bez pomocy ze strony Zofii i Zbyszka Romaszews­kich, którzy skontaktowali przedstawiciela podziemnej Solidarności w Jaśle Wiesława Tomasika z osobami z zespołu technicznego Radia Solidarność z Mazowsza. Sprowa­dzony został z Warszawy profesjonalny sprzęt nadawczy, co było przedsięwzięciem bardzo trudnym ze względów logistycznych i ryzyka wpadki w trakcie transportu na tra­sie Warszawa – Jasło – Warszawa. Przypomnieć należy, iż wygląd i wymiary ówczes­nych urządzeń nadawczych różniły się znacznie od parametrów dzisiejszego sprzętu tego typu, dodatkowo były one bardzo kosztowne i co najważniejsze praktycznie nie­dostępne. Dlatego też zastosowano szczególne środki ostrożności, np. ich transport musiał odbywać się dwoma samochodami.

Wybór lokalizacji miejsca nadawania dokonały osoby z radia „Solidarność” z Warsza­wy, zapewniły także techniczną stronę emisji. Audycja została poprzedzona akcją informsolidarbiulacyjną – rozrzucano po zakończeniu mszy ulotki pod kościołami, z podaną datą emisji i częstotliwością, na której będzie nadawana. Dodatkowo, godzinę przed plano­wanym terminem audycji, jeden z działaczy jasielskiej „Solidarności”, Kazimierz Stal, wspólnie z technikiem z radia warszawskiego, objechali Jasło i okolice Fiatem 126 p, na którego bagażniku dachowym, wśród wędek, zamaskowana została antena nadaw­cza, dostrojona do pasma programu II polskiego radia. Dzięki temu, mieszkańcy Jasła i okolic, słuchający nadawanej w tym paśmie mszy świętej, mogli usłyszeć po jej za­kończeniu komunikat zapowiadający emisję nielegalnej audycji.

Emisja audycji radiowej w Jaśle zakończyła się dużym sukcesem i odbiła się szerokim echem w regionie. Wzbudziła także wściekłość lokalnych i wojewódzkich funkcjonariu­szy SB, zwłaszcza, że termin jej emisji (ustalony zresztą dużo wcześniej) wypadł przy­padkowo w dniu oficjalnego święta MO I SB. Wojewódzkie kierownictwo Służby Bez­pieczeństwa dowiedziało się o niej w trakcie uroczystej akademii. Podobno z powodu audycji odwołane zostało pieczenie barana w Krempnej, na co ostrzyło sobie zęby wielu funkcjonariuszy…

Zofia i Zbigniew Romaszewscy wielokrotnie w latach 80-tych przybywali na terenie Podkarpacia. Odbywały się spotkania zarówno z regionalnymi i lokalnymi działaczami Solidarności, jak spotkania otwarte, na które zapraszano mieszkańców Podkarpacia. Jedno z takich spotkań zorganizowano w roku 1985 w sali parafialnej Kościółka Gim­nazjalnego, u Śp. księdza Stanisława Kołtaka.

Z inicjatywy Zofii i Zbigniewa Romaszewskich po­wołano w grudniu 1986 roku Komisję Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność”, której ce­lem była pomoc osobom represjonowanym, zapewnia­nie opieki adwokackiej, wsparcia mate­rialnego oraz zbie­ranie i rozpowszechnianie in­formacji o naduży­ciach prawa przez władze w Polsce. By­ło to nawią­zanie do komisji interwencji prowadzonych przez Romaszewskich zarówno w KOR jak i w struktu­rach legalnej NSZZ „Solidar­ność”.

Powstanie Komisji Interwencji i Praworządności by­ło pierwszą od stanu wojennego ogólnopolską inicjatywą, polegającą na wyjściu z „podziemia” i oficjalnym wystąpie­niu przeciwko systemowi komunis­tycznemu. Nazwiska członków Komisji zostały upublicznione, wraz z podaniem adresów i nume­rów telefonów. Umożliwiło to osobom prześla­do­wa­nym przez wła­dze dotarcie do członków Ko­misji, uzyskanie pomo­cy, nie tylko prawnej ale także materialnej, oraz – co nie mniej istotne – nagłośnienie spraw, co w wielu przy­padkach utrudniało władzom dalsze represje czy „zamiecenie” pod dywan danego przypadku.

Komisja wydawała pismo „Prawo i Bezprawie” ukazujące się co 1 lub 2 miesiące. W parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej odbywały się najczęściej, co miesięczne spotkania KIiP, na które przyjeżdżali przedstawiciele z całej Polski. Podczas spotkań omawiano aktualną sytuację w kraju, przypadki politycznych represji ze strony władz, ustalano formy pomocy.

W województwie krośnieńskim przedstawicielem Komisji Interwencji i Praworządności został Wiesław Tomasik. W działania Komisji na tym terenie zaangażowanych było wielu członków „Solidarności”. Do najaktywniejszych należeli Adam Pawluś z Jasła oraz Bogdan Gładysz i Zygmunt Błaż reprezentujący region krośnieński. Dzięki Komi­sji pomoc uzyskało wiele osób z terenu Podkarpacia. Pomagano im prawnie w czasie rozpraw i procesów, prze­kazywano środki finansowe na poczet orzeczonych grzywien i kar. Pomagano także osobom zwalnianym z pracy.

Udzielanie pomocy finansowej na Podkarpaciu nie byłoby możliwe, gdyby Komisja nie posiadała własnych środków. Skąd zatem je brała? W początkowym okresie pochodzi­ły one przede wszystkim z Nagrody Fundacji Aurora przy Uniwersytecie Stanford w USA, przyznanej Zofii i Zbigniewowi Romaszewskim za działalność na rzecz praw człowieka. Zasługuje to na szczególną pamięć i uznanie, gdyż był to wyjątkowy przy­padek, gdy nagroda o znaczącej wartości została przekazana przez nagrodzonych na bezpośrednią pomoc dla osób represjonowanych. Źródłem finansowania były także darowizny przekazywane podczas zbiórek przeprowadzanych za granicą, głownie w USA, organizowanych przede wszystkim przez Zofię Romaszewską.

Szczególnym wydarzeniem z dziejów KIiP było zorganizowanie z inicjatywy Zbigniewa Romaszewskkonferiego, wspólnie z Ruchem Wolność i Pokój, w dniach 25-28 VIII 1988 roku Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie-Mistrzejowicach na terenie parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego, pod egidą ks. Kazimierza Jancarza. W konferencji wzięło udział ponad 1000 osób, w tym 400 gości zagranicznych, m.in. z USA, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Australii i Szwecji oraz krajów jeszcze wtedy komunistycznych – w tym przypadku te osoby, które nie zostały zatrzymane przez swoje władze w celu udaremnienia udziału.

Było to wydarzenie bez precedensu w powojennej historii Europy Środkowej i Wscho­d­niej. Po raz pierwszy na taką skalę pokazano siłę przeciwników ustroju komunistycz­nego, w dodatku wcale tego faktu nie ukrywając. W tym czasie nie było to sprawą łatwą – zapewnienie chociażby noclegów i wyżywienia dla tylu osób było prawdziwym wyzwaniem.

Przedstawiciele Podkarpacia aktywnie wzięli udział tak w przygotowaniach do Konfe­rencji, jak również w jej realizacji już na miejscu w Mistrzejowicach. Obejmowało to nie tylko samą stronę techniczną, ale także zapewnienie transportu i „opiekę” nad kilkoma zaproszonymi gośćmi, zarówno z Polski jak i z zagranicy jak np. brytyjskim posłem do Europarlamentu James’em Moorhouse z jego małżonką.

Wszystkie osoby, które miały zaszczyt poznać osobiście i współpracować z Państwem Romaszewskimi, wiadomość o śmierci Zbyszka przyjęły ze szczerym żalem. Odszedł człowiek, który całe swoje życie był wierny jednej idei – poszanowaniu praw człowieka. Bycie „człowiekiem Romaszewskich” było bowiem powodem do dumy, choć nie wiąza­ło się ze stanowiskami i apanażami. Zbigniew Romaszewski był człowiekiem, który mógł odegrać zdecydowanie większą, pozytywną rolę na polskiej scenie politycznej po roku 1989. Niestety, nie było Mu to dane. Jego przekonania, „niesterowalność”, brak zgody na nieetyczne kompromisy, nie przystawały do funkcjonujących reguł życia poli­tycznego i partyjnego w naszym kraju. Zakończyła się pewna epoka, niestety, raczej bezpowrotnie.

Opracowano na podstawie

informacji i dokumentów uzyskanych

od Wiesława Tomasika

Od Redakcji:

Wiesław Tomasik, ur. 2 VII 1956 w Jaśle. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1981).

Sygnatariusz Listu 101 do Sejmu PRL przeciwko planowanym zmia­nom w Konstytucji (31 I 1976), 1977-1980 współorganizator uczelnianych struktur SKS, uczestnik akcji ulotkowych, malowania na murach, manifestacji i zbierania skła­dek, współwydawca gazetki SKS na AGH „Sygnał”, kolporter czasopism niezależnych. (…)

1982-1988 członek podziemnych struktur „S” w Jaśle; współtwórca i szef Jasiel­skiej Oficyny Wydawniczej, współzałożyciel, autor, redaktor, drukarz i kolporter wyda­wanego przez JOW „Biuletynu Informacyjnego”, pisma Komisji Koordynacyjnej „S” w Jaśle; kolporter podziemnych pism, znaczków poczt podziemnych, kaset audio, wideo i innych materiałów z Warszawy i Krakowa.

Kilkakrotnie zatrzymany na 48 godz., za­grożony aresztowaniem, III-IV 1983 w ukryciu. W 1983 zwolniony z pracy. 14 IV 1983 zatrzymany, osadzony w AŚ, 17 V 1983 zwolniony, w XI 1985, po umorzeniu sprawy, skazany na karę grzywny i obciążony kosztami procesu.

Organizator (sprowadził pro­fesjonalny sprzęt i koordynował całość przygotowań) wyemitowanej 7 X 1984 przez jasielską KK na falach UKF 10-min. audycji.

Działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Jaśle, organizator Mszy za Ojczyznę i spotkań z niezależnymi artystami, m.in. Macie­jem Zembatym. Od 31 III 1987 przewodniczący Komisji Interwencji i Praworządności „S” Podkarpacie. (…)

Stanisław Fryc

– Encyklopedia Solidarności

 

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski